LAMME SCHILDER (expr.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Het licht wordt t’eenemael tot de Schilderyen vereyscht, ghemerckt de rechte verwe der schaduwe maer alleen uyt de naebuyrigheyd des lichts onstaet. Dies heeft oock Tertullianus {Adversus Hermogenem}, als hy bewijsen wilde dat Hermogenes eenen gantsch lammen broddachtighen Schilder was, anders niet by ghebraght, dan dat hy sijne schaduwen haere verwen sonder eenigh licht plaght te gheven. Men wist in ’t beghin, eer de Konst door den gheluckigen arbeyd der ouder Meesters tot een gantsch wonderbaerlicke uytnemenheyd verheven was, van gheen andere als eenverwighe Schilderyen te spreken, diemen doentertijd Monochromata noemde; De Konst heeft haer selven eyndelick onderscheyden, seght Plinius {Lib. xxxv. Cap. 5.}, en heeft het licht en de schaduwe uytgevonden; de teghenstrijdighe verscheydenheyd der verwen opgeweckt sijnde door een onderlinghe beurtveranderinghe.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The light is then needed for Paintings, seen that the right colour of the shadow only originates in the vicinity of the light. Tertullianus {…}, when he wanted to prove that Hermogenes was a very slack botchy Painter, added nothing else than that he tended to provide his shadows their colours without any light. They did not know in the beginning, once the Art had been elevated to a very marvelous excellence by the successful labour of the old Masters, to speak of anything but the one-colour Paintings, which they then called Monochromata; Art has finially distinguished itself, says Plinius {…}, and has invented the light and the shadow; the constrasting diversity of colours having been incited by a mutual change in tide.

broddachtigen schilder

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités