KNOEIER (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Wy weten wel datter in vele fraye Steden verscheyde Gilden zijn, by welcke de Inwoonderen een bysonder voor-recht genieten: {Gilden onder wie nootsaeckelijck.} […] ende niet soo seer op de vrye Const oeffeningh als de Schilder-konst is, die selfs uyt Liefde ende lust tot verposinge van een ander Ampt aen yeder vry staet te Oeffenen. Maer niet tegenstaende dit soo wel de waerheyt is, soo sijn doch de Gilden en Broederschappen, insonderheydt ontrent de Schilder-konst gansch onnoodigh, soo wanneer (gelijck het meest also gebeurt) dat soodanige Penningen daer voor men de Vrijheyt van sulcken Gilde of Broederschap Coopt, ende Jaerlicx moet op-brengen, niet en worden aengheleydt tot dien eynde, tot welcke die van outs her zijn in gestelt: {Tot wat eynde een Gilde behoorde te wesen.} namentlijck om in een Schat-kist opgeleyt te werden, ten eynde men des noot zijnde, de verarmde, siecke, ende ellendige Gilde-Broeders hun weecklijck onderhout daer van soude konnen uytreycken, ofte hunnen nagelatene Weesen op-queecken, een Gilde-kamer op te rechten; ofte soomen die door de misdadige voorsorge der achtbare Magistraet quame te verkrijgen, die met allerley Const-stucken, soo van Tafereelen, Beelden, Teyckeninghen, ende Const-Boecken te vervullen, Oeffen-Scholen op te rechten en wat meer tot voortsettinghe en Luyster der algemeene Teycken-kunde kon bedagt werden: Alsdan soude sulcke Steden toe-loop krijgen, den yver sou ontvoncken ende de Const tot op den hoogsten top gebracht en staende gehouden worden. Doch men brengt hier tegen in, dat sonder de Gilden, en bewaringe van haer voorrechten, de In-geboorne ofte vrye niet aen den kost en soude komen, noch bestaen konnen; {Of d’Inwoonders sonder Gilde konnen bestaen.}, daer op men tot antwoorde moet weten, dat die schult niet en moet geleyt worden, op de gene die van buyten komen, maer veel eer op de leuyheyt ofte onkunde vande Ingesetene self, welcke dickwils niets van hare hant voor een kundige ooge en konnen aenden dagh brenghen, ofte het wordt veelmael van een ghemeenen uytlander beschaemt. Maer indien aen alle Geesten vryheydt gegeven wiert, daer ware in ’t algemeen groote kans om fraye Basen aen te queecken, en alsoo noch andere van gemeene Steden in te locken; want dat schijnen immers onnatuerlijcke wetten, datmen knoeyers en broddelaars met bysonder voor-rechten wil beschermen, op datse niet t’eeniger tijt van Gaeuwer of neerstiger overtroffen en souden worden. {Vryheyt geeft occasie om Konsten op te queecken en in de Steden te locken.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

broddelaar

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Het stond ook die verstandige Menschkundigers ligt te denken, dat terwijl de slegte Meestertjes en Knoyers de onberoerlijkheyd en gebreklijkheyd harer beelden onder d’optoysels der kleedingen, en rijckgeployde drapperyen quamen te verbergen, en ’t oog des gemeenen volx beguichelden, sy met haar wel verstane Beelden, die sonder eenige bewimpeling als aan de naakte waarheyd konden getoest werden, de grootste eer by de Konstkenders en Menschkundige beschouwers souden inleggen: en datse by gevolg alle de andere werken van die en de volgende tijden, soo doende best verduuren konden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It was also easy for those wise experts of Anatomy to think that, while the bad little masters and botchers tended to hide the lack of movement and flaws of their figures under the adornment of clothing and richly pleated drapery, and mislead the eye of the common people, they would receive the greatest honour from the Connoisseurs and spectators of the human body, with their well conceived Figures, who could be tested to the naked truth without any disguise: and that they would therefore be able to survive the other works from that and later times.

meestertje

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités