IDEA (n. f.)

IDEA (eng.) · IDEA (deu.) · IDEE (nld.) · IDÉE (fra.) · VOORBEELD (nld.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
IDEA (lat.) · IDEA (deu.) · IDÉE (fra.) · VOORBEELD (nld.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · IDEA (lat.) · IDEA (eng.)
Anciens (les)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

[...] ghy sult allenthalven bevinden dat die Konstenaer maer alleen eenen eeuwighen naem hebben verworven, de welcke de gantsche kracht haeres Konst-lievenden verstands ontrent de grondighe kennisse van de Proportie des menschelicken lichaems voornaemelick plaghten aen the legghen, want sy en konden de minste schaduwe van de schoonheyd deser Proportie soo haest niet beseffen, of sy waeren eerstganghs belust de selvighe door haere Konst uyt te drucken, en ghelijck sy door den volstandighen ernst deser beschouwinghe d’idea dat is het onvervalschte voorbeeld van de naturelicke wel geproportioneerde schoonheyd allengskens indroncken, soo konde het anders niet gheschieden, of daer moest altijd in haere wercken een gantsch nette en puntighe afbeeldinghe van dese naturelicke Proportie uyt blijcken. Daerom plaghten de oude Meesters d’eerste gronden haerer Konste doorgaens henen uyt de naeboetsinghe van d’allerschoonste lichaemen te trecken:

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …you will find in every respect that only those Artists have received eternal fame, who tended to enforce the whole power of their Art-loving mind with the thorough knowledge of the Proportion of the human body, because they would only just realise the faintest shadow of beauty of this Proportion and as they drank in the ‘idea’, that is: the unadultered example, of the natural well-proportioned beauty by means of the true seriousness of this observation, as such it could not happen otherwise, or there always had to emerge a rather neat and apt depiction of this natural Proportion in their works. Because of this the old Masters normally tended to get the first basis of their Art from the imitation of the most beautiful bodies:

voorbeeld

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

d’Oude Konstenaers en lieten ’t evenwel daer by niet blijven, maer sy plaghten nae de voorghemelde afbeeldinghe van allerley bysondere schoone lichaemen, ontrent dewelcke sy haer selven eenen gantsch langhen tijd besigh hielden, tot een arbeydsaemer ende diep konstigher maniere van wercken voord te vaeren; wanneer sy naemelick d’Idea van de volmaeckte schoonheyd, die door de gheduersaemheyd der voorigher oeffeninghe in haer ghemoed was inghedruckt, in haere Schilderyen sochten uyt te drucken: Want gelijck sy den rechten grondslag van de waere Proportie voor een goede wijle tijds maer allen uyt de naevolghinghe van d’aller volmaeckste lichamen sochten te haelen, soo plaghten sy dese oeffeninghe met der tijd allenghskens over te gheven, sy en wilden haer selven niet langer met d’afbeeldinghe van ’t eene of ’t andere bysondere schoone lichaem bemoeyen, als het hun nu hoogh tijd scheen te wesen om uyt den schat-kelder haere fantasie een uytmuntende schoonheyd achtervolghens de waere wetten ende regulen van de lang-bearbeyde Symmetrie voord te brengen;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The old Artists did not leave it to this, but they tended to proceed with a laborious and very artful manner of working after the aformentioned image of all sorts of especially beautiful bodies, regarding which they busied themselves for a rather long time; namely when they tried to express the Idea of the perfect beauty, that was imprinted in their mind through enduring previous practice, in their paintings: Because just like, for a long period, they can only distill the right principle of the true Proportion from the imitation of the most perfect bodies, as such they tend to surpass this practice in time, no longer wanting to occupy themselves with the depicition of one or another especially beautiful body, as it would appear them to be the right moment to produce an excellent beauty, based on the true laws and rules of the long-practised Symmetry, from the treasury of their fantasy;

Anciens (les)

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination