OLIEVERF (n. f.)

HUILE (fra.) · OIL (eng.) · ÖLFARBE (deu.) · OLIO (ita.) · PEINTURE À L’HUILE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ÖL (deu.) · ÖLFARBE (deu.)
BALDOVINETTI, Alesso
MESSINA, Antonello da
PISANELLO, Antonio di Puccio Pisano dit

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
9 quotations

Quotation

10 Op dat het ghewislijck, sonder beswijcken,
In’t werck soude comen, en wel ghelucken:
Om in Oly-verwe, sy’t eerst bestrijcken
Van achter met crijt, of yet desghelijcken :
maer op den muer noch weeck zijnde sy’t drucken
Door (als gheseyt is) te weten, om stucken
In Fresco maken, met gheleerde handen,
Welck geen ghebruyck en is hier in ons Landen.

 
11 Nochtans den Florentijn, die soo wel houwen {Hier is ghemeent Michel Agnolo, die noemde de Oly-verwe Vrouwen werck, en Fresco Mannen werck.}
Als verwen const, doe sy des Vaticanen
Oordeel in Oly hem wilden doen bouwen,
Welck hem niet en luste, want niet dan
Vrouwen Ambacht oft werck gherekent was soodanen
Wijse van schilderen, naer zijn vermanen,
Dan in Fresco wercken heeft hy ghepresen
Een constich, en Mannelijck doen te wesen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 171-172:] 10 afin qu’elles s’impriment sans faute sur le support et que tout réussisse bien. Pour une peinture à l’Huile, ils enduisent d’abord le dos de leurs cartons avec de la craie ou quelque chose de semblable. Mais sur le mur, ils appuient simplement très fort (comme je l’ai dit) tant que l’enduit est encore mou. Cela sert à faire des Fresques d’une main experte ; dans nos Pays, cela ne se fait pas. 11 Pourtant, le Florentin, qui savait aussi bien sculpter {on parle de Michel-Ange, qui appelait la peinture à l’Huile : un ouvrage de Dames, et la Fresque, un travail pour Hommes.} que peindre, quand on voulut lui faire peindre à l’Huile le Jugement dernier du Vatican, n’en avait pas envie. Selon ses dires en effet, une telle façon de peindre n’était qu’un ouvrage de Dames, ou de l’Artisanat pour Femmes ; il louait au contraire le travail de la Fresque, comme un vrai travail artistique pour Hommes.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

Eyndelingh soo moetmen neffens alle ‘t gene voorseyt is, voornamentlijck tot het Schildern, arbeyden om grondigh den aert, kracht en vermogen der Verwen, Olyen en Vernissen, ontrent het Coloreeren te kennen, die oock wel ende veranderlijck te ordineeren, ende na vereys van saecken, aengenaem ende met modestie op sijn jyste plaets wel te schicken en natuerlijck aen yder dingh toe te eygenen; {Aert der Verwen moet verstaen worden.} ten eynde men niet en late blijcken, datmen sich opde schoone Coleuren verlaten, of de ware Deught van sijn Tafereel door een enckel Verwengepronck gesocht heeft. Van gelijcken moetmen weten, hoemen de Verwen, soo in het Doodt-Verwen als in ’t Op-Schilderen sal temperen, handelen en aenleggen, en hoedanigh deselve helder, gloeyent, ende schoon op den ander komen te decken, ende sich mackelijk Schilderen laten: {Handelingen der Verwen moet verstaen worden.} invoeghen sy verstandigh ghehandelt en playsant gecololeert [sic, ndr.] moghen schijnen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] At last one should, besides all that has been said thus far, for Painting one should principally work to thoroughly know the nature, power and capacity of the Colors, Oils and Varnishes, with regard to coloring, also knowing how to compose these well and with variety, and pleasantly and modestly placing it on the right place and apply it to each thing in a natural way after the demand of the case; {The nature of the Colors should be understood.} so that one does not show that one has leaned on the beautiful colors or has based the Virtue of his Painting only by the splendor of colors. Similarly one should know, how to mix, treat and apply the colors, both in the dead-coloring and in finishing, and how they will cover the other [colors] in a clear, glowing and beautiful [way] and let them be applied with ease: { The handling of the colors should be understood.} so that they may appear wisely treated and pleasantly colored.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

 En gelijkmen tot het schrijven van eenich woort verscheyde boekstaeven in yder lettergreep neemt, zoo neemtmen in het koloreeren van eenich ding tot yder pinseel streek verscheyde verwen. Dat wy dan onze gedachten eerst over de enkele verwen laeten gaen, zal niet vruchteloos zijn. {Datmen de natuer en kracht der verwen behoort te kennen, eermen in de
breekingen zeker gaen kan.} Het is t' eenemael onmogelijk, zegt Hermogenes, datmen de vermenging der dingen grondich zouw kunnen verstaen, voor men een byzondere kennisse van elk vermengbaer ding heeft. Indien iemant een graeuwe of middelverwe, ofliever tusschekleur (of mezetinte) na den eysch zijns werks zoekt, zoo is 't hem van noode, dat hy de natuer van de donkere en lichte verwen kent, om de waerachtige breekinge te voorzien.

[BLANC J, 2006, p. 352-353] On appelle donc participation cette douceur et cette force de l'entente des couleurs, qui se correspondent les unes des autres et qui forment comme le fil de l'oeuvre. Elle fait presque autant pour la peinture ou le coloris que ce que la bonne ordonnance par groupes et l'ordonnancement tempéré font pour l'art du dessin.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

 [...] en de Hermoge (of olyverwenen) verdwijning of versmelting, door de zelve gemakkelijk te vertoonen is.

[BLANC J, 2006, p.357]. Et il est facile, grâce à elles , de montrer ce qu’est l’harmogè, c’est-à-dire la disparition ou [ndr : la transition entre les couleurs].

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

{Fresco} Maer om wederom tot met het pinseel schilderen te komen, zoo is de grootstemanier der Italianen in Fresco, op't natte kalk met kalkwater, vermengt metnatuurlijke aertverwen, waer op naderhand, als't droog is, met lak en Azuurgroen, of andere doorschijnen de eyverwe geglazeert en verbetert kan worden. Maer deezewijze van schilderen wil onze locht niet lijden, schoonze by den grooten MichelAngelo voor Meesterswerk, tegen 'tschilderen in oly verwe, dat hy vrouwen werknoemde, geacht wiert. De geene die gewent zijn op natten kalk te schilderen, gebruiken ook een wijze van daer op te teykenen, 't welk zeer aerdich staet, en bequaem is om hier te lande te gebruiken. Eerstelijk, wanneer den gevel ofte muur eerst ruw bezet is, zoo neemt men gestampte kool, gebrant strooy of hooy, en mengt dat onder de kalk, daermen den muur dan zoo zwart mede aenstrijkt, daer nae laetmen over dien donkeren gront zuivere kalk aenpleysteren, hier op gaetmen dan, zijn kartons gesponsijt hebbende, met een puntich yzer te werk, trekkende arseerende en kratsende 't geen men beraemt heeft, en tot meerder zachticheit kan men ook met eenich zwart, tot fresco bequaem, 't pinseel of borstel te hulp neemen. Deeze wijze van op den muur te schilderen of kratssen, wort gelooft dat van Andries di Cosimo Floren-tijn eerst gevonden is; en wort Sgraffiti geheeten.

[BLANC J, 2006, p. 488] Mais pour en revenir à la peinture au pinceau, la plus grande manière des Italiens est in fresco, c'est-à-dire sur de la chaux humide avec de l'eau calcaire, mélangée à des couleurs de terre naturelles. Lorsqu'il est sec, ce mélange peut être verni et amélioré avec de la laque et du vert azur, ou d'autres couleurs à l'oeuf translucides. Mais cette façon de peindre ne supporte pas notre air, quoiqu'elle ait été considérée par le grand Michel-Ange comme une oeuvre de maître,[ ndr: contrairement à] la peinture à huile dont il parlait comme d'un travail de femme. Ceux qui ont coutume de peindre sur de la chaux humide font aussi usage d'une façon d'y dessiner également très charmante et commode pour être utilisée ici au pays. Premièrement, quand la paroi ou le mur est [ndr: encore] rugueux, on prend un charbon écrasé, de la paille ou du foin brûlé, que l'on mêle sous la chaux, avant de crépir avec cela le mur jusqu'à ce qu'il soit très noir. On passe ensuite sur ce fond sombre un plâtre de chaux pure. Et ayant épongé ses cartons l'on se met au travail à l'aide d'un fer pointu, en tirant des hachures et en rayant ce que l'on a préparé. Avec plus de douceur, on peut également, avec quelque noir adéquat, venir en aide à la fresque avec le pinceau ou la brosse. On croit que cette façon de peindre ou de rayer un mur a d'abord été découverte par le Florentin Andrea di Cosimo, et qu'elle fut nommée sgraffiato.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

De lijm-en Eyverwen zijn zeker niet geheel te verbannen, eerstelijk, om haere quikke helderheyt, ten anderen, om haere handelbaerheyt in 't vaerdich schilderen; en voornamentlijk, om dat zy tot veel gebruiken bequaem zijn, daer de oly verwen te kort schieten. De klaerheit van de Sijs-en Eyverwe is zeer bequaem om iets by kaerslicht of van verre te vertoonen, gelijk als in verregezichten, of in besloote speeltoneelen.

[BLANC J, 2006, p. 490] Les couleurs à la colle et à l'oeuf ne doivent certainement pas être totalement bannies: leur clarté est vive; elles sont commodes pour peindre promptement ; et elles sont utiles pour de nombreux usages où les couleurs à l'huile font long feu. La clarté des couleurs à la résine et à l'oeuf est très avantageuse pour montrer quelque chose à la lumière de la bougie ou de loin, comme dans les perspectives distantes ou dans les théâtres fermés.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Dies zoo heeft al vroeg eenen Baldovinetti, eenen Pisello, eenen Antonello, en zelfs onzen
Johan van Eyk zijn Ey-en lijmwerk beginnen te vernissen, met eenige olyen daer toe gedistilleert […]. {Olyvernis} Ook niemant, als van Eik, is dit vernissen wel gelukt, zoo dat een yder verwondert was over de glans van zijn werk, maer hy zelfs was niet te vreeden, voor dat hy, nae een lang, en alchymistisch onderzoek, de lijnzaet-en nootoly, met eenige andere stoffen vermengt en gezooden, voor de droogenste en beste vernissen uitvond: ja eyndlijk zelfs, dat de verwen zich gaerne daer in vermengen, en gemakkelijker verwerken lieten, als in eenige der voormaels gebruikte vochten. {Olyverwe}En aldus is de olyverwe in Nederland gevonden, en tot Brugge door Johan van Eyk eerst in 't gebruik gebracht, ontrent den jare 1410.

[BLANC J, 2006, p. 491] Ainsi un Baldovinetti, un Pisanello, un Antonello, et même notre Jan van Eyck ont très tôt commencés à vernir leurs œuvres de couleurs à l’œuf et à la colle, à l’aide de quelques huiles distillées à cet effet […].{Vernis à l'huile} Mais lui-même [van Eyck] ne s’en satisfit pas, avant de découvrir, à la suite d’une longue recherche alchimique, que l’huile de lin et l’huile de noix, mêlées et chauffées avec quelques autres matières, étaient les plus secs et les meilleurs vernis, et même, enfin, que les couleurs s’y mêlangeaient volontiers et s’y laissaient plus aisément travailler que dans quelques uns des précédents liquides utilisés. {peinture à l'huile} C'est ainsi que la couleur à huile a été découverte aux Pays-Bas, et d'abord utilisée par Jan van Eyck, à Bruges, en l'année 1410.

BALDOVINETTI, Alesso
MESSINA, Antonello da
PISANELLO, Antonio di Puccio Pisano dit
VAN EYCK, Jan

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

Sebastiaen del Piombo vond uit, om met oly verwe op de muuren te schilderen; en om de zelve voor alle vochticheyt te bewaeren, zoo bereyde hy de steenkalk met mastik, en Grieks pek, t' samen gesmolten, en streek het op den muur, en effende dit dan met een mengsel van roodachtich kalk, zeer bequaem omzijn naekten bestandich te bewaeren. Andere beplaisteren de onbestreeke muuren met een mengsel van fijn terwe meel, en daer onder klein gestooten steen, gemengt met wit van Eyeren; en dit zoude zoo hart als marber zijn. Hugo en Holbeen hebben dit tot Brugge en Londen ook nagevolgt. Maer Piombo schilderde met behulp van zijn mengsel op allerley groote steenen. Zommige hebben de muuren slechts niet het mengsel van een deel sement en een half deel versch geleste kalk, beslaegen met lijnolie, bestreeken. Het edel gesteente, als agaeten en toets, behoeven dit behulp niet. Bassan was aerdich in nachtjens op zwarten toetsstee, toetsende de vlammestraeltjes met een goudpen, die vernist zijnde natuurlijk verdweenen. Maer lywaet, gaes, of tijk, is bequaemst voor groote stukken, en wel geprimuurt zijnde lichtst om te vervoeren.

[BLANC J, 2006, p. 492-493] Sébastiano del Piombo découvrit la façon de peindre sur les murs avec des couleurs à huile. Pour les préserver de toute humidité, il préparait de la chaux de pierre avec du mastic et de la poix grecque, fondues ensemble. Il étalait le mélange sur le mur, et aplanissait cela avec un mélange de chaux rougeâtre, très commode pour conserver longtemps ses nus. D’autres emplâtrent les murs vierges avec un mélange de farine fine de blé, et, au-dessous, de petites pierres pillées, mélangées à du blanc d’œuf, et cette mixture serait aussi dure que le marbre. Hugo van der Goes et Holbein ont également imité cela à Bruges et à Londres. Mais, grâce à son mélange, Sebastiano del Piombo peignait sur toutes sortes de grosses pierres. Certains n’ont recouvert les murs que d’un mélange pour une partie de ciment, et pour une moitié de chaux fraîche et molle, saisie dans de l’huile de lin. Les pierres précieuses, comme l’agate et la pierre de touche, n’ont pas besoin de cet expédiant. Bassano fit de charmantes petites nuits sur des pierres de touche noires, plaçant par touches, à l’aide d’une plume dorée, les flammèches, qui, vernies, passaient naturellement. Mais le lin, la gaze, ou la toile sont les plus commodes pour les grandes œuvres, et, bien recouverts d’une imprimatura, sont les plus aisés à transporter.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

En hoewelmen de dieren teekenen kan, dat is, met dag en schaduwe aanwijsen, of nader met krijonnen, of waterverwen vertegenwoordigen, zoo is ‘er nogtans niet leevendiger en duirsamer, te gelijk; als dat zulx door olyverwen geschiet.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] And although animals can be drawn—that is, depicted just with light and shadow, or in a more detailed way with crayons or water colors—there is nevertheless no more lifelike, and at the same time more durable way to portray them than with oil paints.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture