LIJMVERF (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

De lijm-en Eyverwen zijn zeker niet geheel te verbannen, eerstelijk, om haere quikke helderheyt, ten anderen, om haere handelbaerheyt in 't vaerdich schilderen; en voornamentlijk, om dat zy tot veel gebruiken bequaem zijn, daer de oly verwen te kort schieten. De klaerheit van de Sijs-en Eyverwe is zeer bequaem om iets by kaerslicht of van verre te vertoonen, gelijk als in verregezichten, of in besloote speeltoneelen.

[BLANC J, 2006, p. 490] Les couleurs à la colle et à l'oeuf ne doivent certainement pas être totalement bannies: leur clarté est vive; elles sont commodes pour peindre promptement ; et elles sont utiles pour de nombreux usages où les couleurs à l'huile font long feu. La clarté des couleurs à la résine et à l'oeuf est très avantageuse pour montrer quelque chose à la lumière de la bougie ou de loin, comme dans les perspectives distantes ou dans les théâtres fermés.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

[…] nu moeten wy aanwijsen, hoemen aan Panneelen en doek een behoorlijke schildergrond zal mededeelen.
{De grond op ’t Panneel.} Op ’t
Panneel legtmen eerst een grond met een flaauw lijmverwtje met krijtwit gemengt; […]
Hier na vrijftmen omber met lootwit heel dik in oly, en men doet dat met een mes voor d’eerstemaal op ’t Panneel, dan strijkt men ’t glad met de hand tot 3 a 4 maalen, na datmen ’t glad begeert, en dus is ’t bequaam voor een beeldschilder: maar voor een landschap-schilder neemtmen swart met lootwit gemengt.
{En op ’t doek.} Wat het
doek aangaat, dat spantmen op een raam, men planeert het over al met water en bry, om de gaaties van ’t lijmen te vullen, die men daar na glad vrijft op een vrijfsteen of plank, dat’er geen bry op en blijft sitten. En als dit werk verrigt is, zoo werd het doek op de zelve wijze als ’t Panneel gehandelt, om een grond te ontvangen: uitgesondert, dat men geen krytwit gebruikt.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] […] we must now show how to apply an appropriate ground to the panel and canvas. {The ground on a panel} On the panel one first applies a ground of soft distemper mixed with white chalk […] After that umber is ground in oil with lead white to form a very thick mix, which is then first applied to the panel with a knife, then smoothed with one’s hand three or four times, depending on the degree of smoothness desired. This is suitable for a painter of human figures, but a landscape painter takes black mixed with lead white. {And on canvas} As for canvas, it is stretched on a frame and spread with an even layer of water and porridge to fill the small holes in the linen; after that it is rubbed smooth with a grinding stone or wooden board, so that no porridge remains on it. When this has been done, the canvas is treated the same way as a panel for taking a ground, except that one does not use chalk white.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs