IMAGINATIE (n. f.)

EINBILDUNG (deu.) · FACULTAS IMAGINATIVA (lat.) · FANTASIA (ita.) · IMAGINATIO (lat.) · IMAGINATION (eng.) · IMAGINATION (fra.) · IMAGINATION (deu.) · IMAGINATIVE FACULTY (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FACULTAS IMAGINATIVA (lat.) · FANTASY (eng.) · IMAGINATIVE FACULTY (eng.) · VIRTUS IMAGINATIVA (lat.)
HECK, Michèle-Caroline, « IMAGINATION », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 283-289.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Dans le Grondt, le terme « Imaginacy » est beaucoup moins fréquent que « versieren », qui lui est parfois synonyme. Il est employé une fois dans le sens d’une faculté de l’esprit, une fois comme synonyme d’ « invention ». [MB]

Quotation

8 Beschildert eerst ws sins imaginacy
Met gheestighe byvoeghelijcke stucken,
Om u materie met schoone gracy {Alles gracelijck uyt te beelden.}
(Als goed’ Oratoren doen hun oracy)
Heerlijck, constich, en bequaem uyt te drucken,
En op dat u te beter mach ghelucken,
Meucht ghy daer van eenighe schetsen maken, {Eerst ontwerpselen maken.}
Iae vry soo veel, tot dat het mach gheraken.

[D'après NOLDUS 2008, p. 63:] 8 Commencez d’abord à peindre dans votre imagination des éléments accessoires, pleins d’esprit, pour bien exprimer votre matière, avec grâce et beauté (comme le font les Orateurs dans leurs discours) avec splendeur, Art et habileté. {Tout exprimer avec grâce.} Pour mieux y arriver, faites quelques esquisses assez pour que cela réussisse. {Faire d’abord des esquisses}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Beneffens dese voornoemde Imitatie der naturelicker lichaemen door welcke de Konstenaers aengeleyd worden om allerley sienelicke dingen nae 't leven uyt te drucken, so staet ons alhier noch een andere soorte van Imitatie aen te mercken, door welcke den Konstenaer sich verstoutet oock soodaenighe dinghen af te beelden die van 's menschen ghesicht verde sijn afgescheyden. Ende al hoewel de voornaemste kracht van dese imitatie in de fantasije bestaet, soo is het nochtans dat wy d'eerste beginselen deser imaginatie onsen ooghen moeten danck weten; want d'inwendighe verbeeldinghen die in onse ghedachten spelen, konnen daer in noyt ghefatsoenert worden 't en sy dat wy eerst de ghedaente der dinghen ergens in 't rouwe met onse ooghen hebben aenschouwet, of ten minsten met d'een of d'ander onser vijf sinnen hebben ghevoelt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Besides this aforementioned Imitation of natural bodies by which the Artists are stimulated to express all sorts of visible things after life, we should here consider another type of Imitation, by which the Artists dares to also depict such things that are far removed from man's view. And although the principal power of this imitation exists in the fantasy, then we should still thank our eyes for the first beginnings of this imagination; as the internal representations that play in our thoughts can never be modeled there, unless we have first beheld the shape of things somewhere in coarse with our eyes, or at least have felt with one or another of our five senses.

Junius identifies to types or levels of imitation. The first type occupies itself with expressing the natural world directly. The second type of imitation starts by this direct observation of nature, but subsequently processes this observation in the mind, by means of fantasy.[MO]

fantasije

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Blijckt dan dat de rechte Konst-minne haer selven niet en kan onthouden in een ghemoedt 't welck met de sorghvuldigheydt van daghelickschen noodt-druft beslet ende belemmert is. De reden hier van behoeft niet verde gesocht te worden; dewijl het blijckelick is dat onse fantasije ofte verbeeldenskracht, die in dit werck seer vele vermagh, door een sorghledighe ende onverhinderde eensaemheydt dapper op gescherpt ende verweckt wordt. Want aenghesien het een oprecht Lief-hebber toe-staet de levendighe verbeeldinghen van allerley naturelicke dinghen in sijn ghemoedt op te leggen, ten eynde dat hy de selvighe te sijner tijdt met de wercken der Konstenaeren mocht verghelijcken; soo is 't klaer dat men sulcks niet en kan te weghe brenghen sonder het toe-doen van een stercke imaginatie, en dat de imaginatie gantsch en gaer krachteloos wesen sal soo langhe als wy alle daegh van den morghen tot den avond het loopen en draeven van de woelende menichte onder-hevigh blijven: oversulcks plachten oock vele treffelicke Konst-lievende mannen haeren ledigen tijdt somwijlen door te brenghen met het oeffenen ende verrijcken haerer fantasije. De fantasije, seght Michael Ephesius {in Aristot. De Memoria & reminiscentia}, is in ons gemoedt ghestelt als een Register ofte aenwijser van 't gunt wy oyt met onse ooghen gesien ofte met ons verstands begrepen hebben. Daerom houdt oock Apollonius Tyaneus staende, dat daer een sonderlinghe verbeeldenskracht vereyst wordt in dieghene welcke de wercken der Schilder-Konste recht wel meynen te besichtighen. Want het onmoghelick is, seght hy {apud Philostr. De vita apollonii lib. II. cap. 10. vide quo que Platonem lib. 2 de Legib}, dat yemant een bequaem oordeel strijcken sal van een geschildert Paerdt ofte Stier, tensy dat hem sijn gemoedt een waere verbeeldinghe der nae-gheboetster dinghen vaerdighlick voordraeghe.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] It then appears that the true Love of Art cannot forbear in a mind which is tainted and obstructed with the precision of the daily lack of diligence. It is unnecessary to search far for the reason of this; while it is obvious that our fantasy or imagination, which can do a lot in this profession, is readily sharpened and incited by a carefree and unimpeded loneliness. Because, seen that it is possible for an honest Amateur to impose the living representations of all sorts of natural things in his mind, in order for him to compare these in his own time with the works of Artists; as such it is clear that one cannot bring forth such a thing without the doing of a strong imagination and that the imagination will be completely powerless as long as we remain subject every day, from morning until evening, to the hustle and bustle of the madding crowd: as such many respectable Art-loving men should aim to pass their free time with the practice and enrichment of their fantasy. The fantasy, says Michael Ephesius {…}, has been placed in our mind as an Index or pointer of that which we have ever seen with our eyes or understood with our mind. Because of this Apollonius Tyaneus also argues that, a remarkable imagination is necessary in those who want to study the works of the Art of Painting really well. As it is impossible, he says {…}, that someone will pass a competent judgement of a painted Horse or Bull, unless his mind readily proposes him a true representation of the imitated things.

Rather than focusing on the fantasy of the artist, in this extract Junius explains that it is important for the connoisseur to have quiet moments in which he can train his imagination. He also states that a well-developed imagination is very necessary to form a good judgement on art. In order to make his point, he cites remarks by Michael Ephesius and Apollonius Tyaneus that were written down by Aristototels and Philostratus respectively. [MO]

fantasije · verbeeldenskracht

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
SPECTATEUR → connaissance