BIJWERK (n. n.)

BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.
HEERING, Caroline, « ORNEMENT », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 358-363.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

Insghelijcks begaen dieghene, onses dunckens, eenen gantsch haetelicken misslagh, dewelcke meynen dat de drooge schraelheyd van een vernepen materie niet alleen gheholpen wordt door ’t schoon-verwigh poppenghepronck van verscheyden toon-schijnighe bywercken, daer mede sy ’t buytenste haerer stucken rondom besmeren; maer oock door het toevoeghsel van veele verre gehaelde lappen en leuren, daer mede sy ’t binnenste haeres ghebreckelicken arguments soecken op te vullen;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Likewise, to our opinion, those who believe that the dry poverty of a reduced matter [NDR: a simple subject matter] is not only helped by the nicely-coloured doll-like ostentation of different superficial additions, with which they smear the background [NDR: the area surrounding the main subject matter] of their pieces everywhere, commit a rather heinous mistake; but also with the addition of many farfetched rags and jags, with which they attempt to fill the inside [NDR: the central scene] of their failing argument;

Junius speaks very negatively about the use of additions or ornaments (bywerck) in an art work. He says that the only function of such unnecessary additions is to cover up the bad quality of the work and the subject matter. This section is not included in the Latin edition of 1637. [MO]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

VII. Oock moetmen mijden dat de beelden niet enckel en staen, te weten van malkander ghescheyden, maer moeten by den anderen ghebracht werden, dat zy door, en om elkander leven. En soo de Historij maer een beelt vereyscht, sult ghy sien door het bywerck bindingh te maecken.

VII. L’on doit aussi éviter que les figures ne se tiennent seules, c’est-à-dire séparées les unes des autres, mais doivent être rassemblées les unes près des autres, de sorte à ce qu’elles puissent vivre entre elles et autour elles. Et si l’histoire n’exige pas plus qu’une figure, vous devrez veiller à la lier par l’accessoire.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

Want ik houde onder verbetering stoutelijk staende, dat de Schilderyen, hoe hoog menze ook waerdeert, die geen proef kunnen houden tegen de lessen van Polymnia, aengaende 't geene tot de welschapenheyt van een mensch behoort: die te kort schieten, in 't vertoonen der lijdingen des gemoeds, en de doeningen der leeden, gelijkze Clio leert; of in't aerdig versieren met bywerk mist, daer Erato van spreekt: die de behaeglijke ordening niet en hebben, daer Thaleye van rept: die nae de lessen van Terpsichore niet gekoloreert en gehandelt zijn: daer de zorgvuldigheyt in 't schaduwen en daegen van Melpomen in mank gaet: en daer de Gratien van Calliope uit verbannen zijn; louter beuzelmart, en voor grollen te schatten zijn; gelijk alle rechtschape Schilders, meen ik, met my zullen toest aen.

[BLANC J, 2006, p. XV] Car en attendant d'être contredit, je considère hardiment que, même si elle est très appréciée, une peinture qui ne peut faire ses preuves face aux leçons de Polymnie, concernant ce qui relève de la conformité du corps humain, qui ne parvient pas suffisemment à représenter les passions de l'âme et les attitudes des membres, comme l'apprend Clio, dont la partie accessoire n'a pas les charmants ornements desquels parle Erato, qui ne possède pas la plaisante ordonnance qu'évoque Thalie, qui n'est pas colorée et touchée selon les leçons de Terpsychore, dont le soin apporté aux ombres et aux jours de Melpomène n'est pas satisfaisant, et à laquelle font défaut les Grâces de Calliope, [ndr: je considère, dis-je, que cette peinture] n'est que pure fadaise et qu'elle ne peut être considérée que comme une futile sottise, comme tous les peintres honnêtes, je le suppose, le reconnaîtront avec moi.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

d'Omstandicheden van bywerk, geven aen een historie geen kleyne welstant,
en der zelver verscheydenheyt verlusticht het aenzien.
Verscheidenheyt, in veel veranderingen/
By een gevoegt, en by werk geeft de dingen/
Een luister : [...]

[BLANC J, 2006, p. 254] Les circonstances de la partie accessoire d'une histoire lui confèrent une grande [ndr: convenance]. Et leur variété divertit le regard. / En ajoutant de la variété [à une histoire] grâce à de nombreux changements, / Et en l'agrémentant d'une partie accessoire, on lui donne du lustre.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Indien ymand dan geestig en welbedagtsaam in ’t uytdrukken der Eygenschappen wil zijn; (die voornamelijk in de Beelden op Tafereelen, beneffens een goede Actie en Verkiesing des by-Werx, in de Sweming der Tronien moet bevorderd zijn) Laat hy volgens aanwijsing deser vertoog-schets [reference to illustration, ndr.], aan een heymelijken Dief, of vuyle Snoepert, de Sweming van een Kat geven, of ook wel van een Aap: Alhoewel de laatste beter een Poetsemaker, een Snaak, of een Quaad-doender, en noch alder eygenst een Teuter-quaad te kennen geeft. [ndr: continues to describe the other animals in relation to their facial expressions]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If someone aims to be bright and deliberate in the expression of the Characteristics; (which mainly has to be promoted in the Figures of Paintings, in the Facial Expressions, next to a good Action and Selection of the accessories), let him – following the example of this illustration - [ndr: reference to illustration], give a furtive Thief, or dirty glutton, the Expression of a Cat, or also of an Ape: Although the latter better illustrates a Joker, a Scoundrel or an Evil-doer, and most of all a Teuter-quaad. [ndr: continues to describe the other animals in relation to their facial expressions]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement