SOURCES

FILTERS

DE PILES, Roger, « Remarques sur l'art de peinture de Charles Alphonse Du Fresnoy », L'art de peinture de Charles Alphonse Du Fresnoy, traduit en françois avec des remarques necessaires & tres-amples, Paris, Nicolas Langlois, 1668, p. 59-167.

144 terms 242 quotations

LEBLOND DE LATOUR, Antoine, Lettre du sieur Le Blond de La Tour à un de ses amis, contenant quelques instructions touchant la peinture, Bordeaux, Pierre du Coq, 1669.

30 terms 42 quotations

GOEREE, Willem, Inleydingh Tot de Praktijck Der Al-gemeene Schilder-Konst, Waer in, Neffens de Heerlijckheyt en Nuttigheydt der selve, kortelijck wert aengewesen: wat dingen tot grondige verstaeningh der Schilder-Konst behoorde geweten te zijn; en op wat wijse men sijn Oeffeningh, om daer in een volkomen Meester te werden, behoorlijck aenleggen sal. Dienende tot een Voorlooper van een ander Werck, daer in de Practijck-Regelen der Schilder-Konst, bestaende in Teycken-kunde, Bouw-kunde, Doorsicht-kunde, Mensch-kunde, Ordineringh en Coloreeringh, vokomen sal geleert werden, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1670.

252 terms 397 quotations

GOEREE, Willem, Inleydinge Tot de Al-gemeene Teycken-Konst, waer in de Gronden en Eygenschappen, die tot onfeylbaer en verstandigh begrijp vande Teycken-Konst noodigh te weten zijn, kortelijck en klaer werden aen-gewesen. Zijnde niet alleen den Leerlingen van Teyckenaers, Schilders, Glas-schrijvers, Beeldt-houwers, en andere Oeffenaers tot een aenleydinge nut en dienstigh, maer oock om aen alle Lief-hebbers, en Beminners, soo van Dese, als van andere Konsten (daer uyt voort-komende) een bescheydene kennisse mede te deelen. Den tweeden Druck, by na de helft vermeerdert, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1670.

186 terms 311 quotations

GOEREE, Willem, Verlichterie-kunde, of recht gebruyck der Water-Verwen: in welcke des selfs kennis, en volkomen gebruyck tot de Schilder-Kunde, ende de Illuminatie ofte Verlichterie noodigh zijnde, kortelijck werden geleert : Eertijts uytgegeven dor den voortreffelijcken verlichter Mr. Geerard ter Brugge. Ende nu tot nut der Liefhebbers voor de tweedemael doorgaens met noodige aenmerckingh vermeerdert; dienende om neffens het Illumineeren ofte Afsetten, oock het Coloreeren en Schilderen met Water-Verwen te Oeffenen, Den tweeden Druck, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1670.

132 terms 190 quotations

SALMON, William, Polygraphice, Or The Art of Drawing, Engraving, Etching, Limning, Painting, Washing, Varnishing, Colouring and Dying. In three Books. I. Shews the Drawing of Men, and other Animal Creatures, Landskips, Countries, and Figures of Various Forms. II. The way of Engraving, Etching and Limning, with all their Requisits and Ornaments. III. The way of Painting, Washing, Varnishing, Colouring, and Dying, according to the Method of the best Authors now Extant. Exemplified in the Painting of the Antients, Washing of Maps, Globes, or Pictures ; Dying of Cloth, Silks, Bones, Wood, Glass, Stones and Metals : together with the way of Varnishing thereof according to any Purpose or Intent. The Like never yet Extant. By W. S. a Lover of Art, London, E.T. and R.H., 1672.

76 terms 113 quotations

FÉLIBIEN, André, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. Seconde partie, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1672, 5 vol., vol. II.

48 terms 69 quotations

BOILEAU, Nicolas et PSEUDO-LONGIN, « Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin », Œuvres diverses du Sieur D*** avec le traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin, Paris, Denys Thierry, 1674, p. 3-102.

43 terms 67 quotations