STOF (n. f.)

ÉTOFFE (fra.) · MATIÈRE (fra.) · STOFF (deu.) · STUFF (eng.) · ZEUG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
MATIÈRE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
MATERIE (deu.) · STUFF (eng.) · ZEUG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
6 quotations

Quotation

In ’t algemeen moetmen over allerhande Stoffen en Drapperyen, daarmen de Beelden Schilderagtig, dat is na d’Antike maniere, mede bekleed, aanmerken, datse uyt haar eygen aard en Natuur Vlak, Effen en Ongeployd zijn; en dat hoese Opgevat, Geschort, Gegespt, of om de Leden Vlyen of Gewrongen werden, sy egter altijd uyt haar eygen Natuur, alsse konnen of los gelaten werden, genegen zijn, om tot haar vorige Vlakheyd uyt te vallen; waar uyt seer ligt te verstaan is, dat de Ployen ter plaatse waarse door eenige der geseyde Middelen haar begin, of eerste oorsprong van daan halen, alderkenbaarst en uytdrukkelijxt gesien werden; en dat by goed gevolg die gedeelten der Ployen, die verst van haar oorsprong zijn Flaauwer, Onsigtbaarder en wyer open gespreyd na haar Vlakheyd hellen. Indienwe ’t geseyde door een Voor beeld willen aangewesen hebben; laat ons de neven-gaande Vertoog-schets Q. besien, [ndr: reference to illustration]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should generally remark about all sorts of Fabrics and Draperies, with which one dresses up the Figures in a Painterly, that is after the Antique, manner, that they are Flat, Even and Unfolded in their own character and Nature; and that – no matter how they are Lifted, Girded, Strapped or Arranged or Twisted around the Limbs – they will by nature always be inclined to fall back to their previous Flatness, whenever they can or are let loose; from which it can easily be understood, that the Folds are perceived as most recognizable and pronounced at the place where they have their beginning or first origin by means of the aforementioned Tools; and by logical consequence those parts of the Folds that are the furthest from its origin are Weaker, Less Visible and more widely opened leaning towards Flatness. If we want to have the aforementioned illustrated in an Example; let us look at the accompanying Illustration Q. [ndr: reference to illustration]

drappery

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

Quotation

Wy weten wel dat een Reden-Vitter, die gemeenlijk liever de Konst Regels by d’Ooren trekt dan dat hy die bescheydentlijk soekt algemeen te maken, ons kan tegenwerpen, datmen in het Beeldeken van desen Philosooph [ndr: reference to illustration on p. 333] de Ledematen door de Kleedingen niet al te wel of seer kenlijk siet afgebakend: Doch wanneer wy den bescheyden Oordeelder indagtig maken, hoe grooten onderscheyd daar moet gemaakt werden in de Stoffen, uyt welke de Kleedingen sullen schijnen genomen te zijn, (want in sommige vallen Groote, Sware en Ronde Ployen, andere Stoffen geven Kleyen, Lugtige, Snelle en Kantige Ployen) soo sal ligt gesien werden hoedanig de Swaarheyd en Grofheyd van dusdanig een Laken Kleed, dat na onderen meest los en open hangt, de kennelijke Trek der Leden niet geheel en toe laat.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that a nit-picking Rhetorician, who normally prefers to pull on the ears [ndr: literal translation, meaning: to be careless with] of the Rules of Art than trying to appropriate them modestly, may object that one cannot see the Limbs in the small Figure of this Philosopher [ndr: reference to illustration on p. 333] well or specifically defined through his Clothing: Yet when we explain to the modest Judge how one should make a big distinction between the Fabrics, from which the Clothes appear to be made, (as some fall down in Big, Heavy and Round Folds, other Fabrics give Small, Airy, Quick and Sharp Folds) then it will be easily recognized that the Weight and Coarseness of such a Cloth, that often falls down loosely and open, does not really allow for the recognizable Line of the Limbs.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

Quotation

Het is myn vast gevoelen dat de Oeffening der plooijen niet volkomen geleerd kan worden, zonder de Leeman te gebruiken; Want wat baat het dat men zich uitmergeld met kleêren uit de Geest te Teikenen als wy ’t leeven voor ons kunnen hebben, zonder welke het onmogelyk is de natuur der Stoffe te doorgronden: daar zich, in tegendeel, veele niet anders oeffenen dan naar de Statuaas en fraaiste printen der beroemste meesters, welke hier in uitgemunt hebben: als Raphaël, Barotius, Guido, Albaan, Pousyn &c; denkende uit dezelfde reeds een gebaande weg te hebben gevonden, om tot genoegzame volkomentheid te geraken, en hun oogmerk te bereiken. Daar men nochtans weet, dat Raphaël voornaamentlyk, die gelegentheid niet gehad hebbende, echter in zyn tyd, de fraayste dingen voor den dag gekomen zyn. Nu zoude men mogen vragen, waarom eenige andere vermaarde Meesters, als Titiaan, Tintoret, Paulo Veronees, Julio Romano, Michel Angelo, Dominiquin, Bassan &c, zo goed daar in niet geoordeeld werden? de reeden is deeze, dat Raphaël het leeven gebruikt heeft, wel te verstaan een Leeman, waar door hy de natuur en eigenschap der Stoffe grondig heeft leeren onderzoeken: alhoewel men hem nogtans zou kunnen beschuldigen dat hy zyn beelden de meesten tyd met eenderly Stoffe kleeden, in voorvallen, daar de verandering genoegzaam verschillende kon geweest hebben. Evenwel moet men bekennen dat ‘er voor, noch naderhand, geen zo ervaren en Konstryk in dezelve geweest is, dan een alleen, te weten Nikolas Poussyn; echter is dit geen wonder; dewyl hy het Natuurlyke leeven onderzocht en gebruikten gelyk hem bewust was dat Raphaël gedaan had, en niet gelyk anderen die alleen zyn werk navolgden: daarom zyn zy ook slegter geweest, hebben minder kennis gehad, en meenigmaal niet van de natuur der stoffe of plooijen geweeten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] I feel that the practice of the folds cannot be learned completely, without using a manikin; Because what use it that one strains himself with drawing clothing from the mind if we can have the life in front of us, without which it is impossible to comprehend the nature of the fabric: although many, to the contrary, do not train themselves in any other way than with the statues and beautiful prints of the most famous masters, who have excelled in this: like Raphael, Federico Barocci, Guido Reni, Francesco Albano, Nicolas Poussin etc. in the belief they have found a well-treaded road in this, to easily obtain perfection and reach their goal. Although we know, that Raphael in particular did not have this opportunity, but that the most beautiful things came to light in his time. Now we might ask, why some other famous masters, like Titian, Tintoretto, Paolo Veronese, Giulio Romano, Michelangelo, Domenichino, Bassano etc. were thought not to be so good in this. The reason is, that Raphael used the life, that is to say a manikin, through which he has learned to profoundly investigate the nature and character of the fabric: although we could still accuse him that most of the time he has dressed his figures with one type of fabric, in cases where the variety could have easily been different. Likewise we should confess that neither before nor after, none was so experienced and artful in this, than one, that is Nicolas Poussin; however this is no miracle; while he studied and used the natural life, as he was aware that Raphael had done and not like the others who only followed his [ndr: Raphael] work: this is also why they were worse, had fewer knowledge and many times did not know about the nature of the fabric or folds.

term translated by ZEUG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

Quotation

Dierhalven dient een voorzichtig en bescheiden Konstenaar een volkomene kennisse te hebben van den aart en de hoedanigheden der voorgenoemde stoffen: ja al waren de beelden noch zo kleen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 337:] Il est nécessaire qu’un bon peintre ait une connoissance approfondie de la nature & des qualités de ces draperies ; car, quelque petites que puissent être ses figures, il faut qu’il faut qu’il sache indiquer l’étoffe dont elles sont vêtues.

term translated by STUFF
term translated by MATERIE

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

Quotation

En gelyk de welvoegelykheid niet alleen in de stoffen, maar ook in derzelver koleuren bestaat, zal men, die kennende, zo ligt niet dwaalen in 't verkiezen van koleur en kleeding.

[D'après DE LAIRESSE 17878, p. 338:] Comme la convenance ne consiste pas feulement dans la nature des draperies, mais encore dans leurs couleurs, la connoissance en est fort.

kleeding

term translated by STUFF
term translated by ZEUG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

Quotation

De byzondere stoffen hebben in zulk een geval bekwaame eigenschappen daar toe, welke de zaak krachtig helpen uitdrukken: als daar is de weêrschyn van kreukende zyde tot zweevende beelden, en die zagtjes nederdaalen: de dunne en slappe zyde tot snel op of neêrwaarts vliegende beelden: de leenigste of zwaarste zyde, of stoffe, tot zittende, leggende, of staande. Hier in is het geheim en waar belang van een fraay en woelend Zolderstuk gelegen. Wat het maaken van de gekoleurde stoffen der vliegende beelden aangaat, vermits men ze niet op de Leeman kan stellen, en by gevolg niet na het leven schilderen, kan men daar geen wisse onderrigting van geeven: het is alleenlyk door den geest en het natuurlyk oordeel, benevens een geduurig aanmerking, welke den oeffenaar tot een bekwaame kennis en uitvoering der zelve kan brengen. Van deze middelen alleen moet men zich bedienen, en zich daar door tot een meester maaken; ten dien einde aanmerkende wat stoffe daar toe de bekwaamste zy, gelyk boven breeder is aangeweezen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 453-454:] The different Stuffs are very proper to this on such Occasions, and they very much conduce to express the Matter ; as the Reflexion of ruffling Silk for waving Figures, and which are gently descending ; thin and fleazy silk, for swift and drown-flying Figures, and the most pliant or thick Silk and Stuff, for fitting, lying, or standing ones. The Secret and Importance of a fine and stirring Cieling-pieces lies chiefly herein. As for the making of coloured Stuffs of flying Figures, because they cannot be put on the Layman, and therefore not painted after the Life, we cannot lay down any Rules about them : Nothing but a good Conception and natural Judgment, joined to continual Practice and Observation, can bring the Artist to perform it. We must use these Means, and be perfect in them ; observing what Stuff is most proper to the Occasion, as we have before intimated.

term translated by STUFF
term translated by MATERIE

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis