TERRA VERDE (n. f.)

TERRA VERDA (deu.) · TERRA VERDE (deu.) · TERRE VERTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · TERRA VERDE (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

38 In quade maniere blijft niet volheerdich, {Aen quade maniere niet ghebonden te blijven.}
Ghy hebtse niet ghetrouwt, ten is geen schande
Haer voor een beter te wisselen veerdich,
Veranderen in’t goed’ is prijsens weerdich,
Men gheraeckt allencx ten rechten verstande :
Het lamp-swart om naeckten bant uyt den lande, {Lamp-swart in naeckten te mijden.}
Laet u in’t ghebruyck neffens umbre werden,
Aspalten, Ceulsch’ eerden, en terreverden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 179:] 38 Ne persévérez pas dans une mauvaise manière. {Qu’il ne faut pas rester attaché à une mauvaise manière.} Vous ne l’avez pas épousée, ce n’est pas une honte de l’échanger prestement pour une meilleure. Changer pour le mieux est digne de louange. On arrive peu à peu à un bon discernement. Bannissez le noir de fumée du pays des nus. {Il faut éviter le noir de fumée dans les nus.} Servez-vous plutôt, à côté de la terre d’ombre, d’Asphalte, de terre de Cologne, et de terraverde.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 2, 21. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

groene aarde

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Voor eerst is er dan het Bergh-Groen (…) Engels-Groen (…) Sever-Groen komt met desen in allen over een. De Groene Aerde ofte Terreverd, wort inde Verlichterie om sijn onplaysant Coleur niet gebruyckt, soo dat wy achten niet noodigh te zijn yets meer vande Groenen te seggen, ghemerckt die d’een uyt d’ander, daer-en-boven uyt Blaeuw en Geel te samen gemenght, in ontelbare verschillige Coleuren konnen getempert en door Wit, of Geel na begeeren ge-aert werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the green colours: their preparation, mixing and use, according to the different types. Different greens. Firstly there is bergh green […] verditor […] seder green is similar to these in all ways. Green Earth or Terraverde, is not used in the Illumination because of its unpleasant Colour, which is why we do not think it is necessary to say anything more about the Greens, seen that they are mixed the one from the other and moreover mixed together from Blue and Yellow in innumerable different Colours and adjusted with White or Yellow as desired.

For the translation of the names of the different types of green, I have used the translation from the English translation (1674). [MO]

groene aarde

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Terra verde is te zwak, en spaens groen te wreed, en d'assen t'onbestandig. Het
berggroen is by ouden tijden tot het aensmeeren van kladderyen gebruikt geweest.
't Groen beteykent jeugd, schoonheit, vreugd en onverdorvenheit, en past Venus.

[BLANC J, 2006, p. 354-355] La terre verte est trop faible, le vert d'Espagne trop dur et les cendres trop fragiles. La cendre verte a été utilisée aux temps anciens pour crépir les barbouillages. Le vert signifie la jeunesse, la beauté, l'allégresse et l'incorruption. Il convient à Vénus.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

8. ’T Groen slaanwe daar om over; om dat men ’t uit geel en Blaauw temperen kan. ’t is waar, daar zijn groene stoffen in de nature; waar onder de beste zijn gedistilleert spaansgroen, ongedistilleert groen, terreverde, bequaam in verschieten van landschappen, en berggroen: maar dus heeftmen ook sonder mengelinge bruin in omber en keulze aarde; zonder dat men die behoeft een Hooftverwe daarom te noemen; waaromwe het (yeder nogtans zijn vryheid van gedagten, en leydinge van inbeeldinge latende) met de voornoemde drije zullen laten berusten, […]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] 8. We skip over green because it can be mixed from yellow and blue. It is true that there are green pigments in nature, the best of which are distilled Spanish green, verdigris, green earth, attractive in distant landscapes, and mountain green. But we also have unmixed brown in umber and Cologne earth, which does not mean they should be called main colors. We will therefore leave it at the aforesaid three (nevertheless allowing everyone the freedom to follow their own ideas) […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs