ZINNEBEELD (n. n.)

BILDKUNST (deu.) · EMBLEM (eng.) · EMBLÈME (fra.) · SINN-BILD (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ALLÉGORIE (fra.) · ALLÉGORIQUE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · EMBLEM (eng.) · SINN-BILD (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

Wat belanght het Werck van Cesar Ripa, welck in het Italiaensch van hem geschreven, ende naderhandt door D.P. Pers in het Duyts overgheset, ’t mach voorwaer een deftigh Boeck genaemt werden: Seer diensight zijnde, (gelijck sijn Tijtel-bladt uytwijst) voor alle Liefhebbers der Wetenschappen, als Redenaers, Poëten, Schilders, Beeldt-houwers, Teyckenaers, ende andere Zinspelge geesten meer; Dienende om door Sinne-beelden, allerley verstandige invallen, ende inventien uyt te beelden: gelijck hy dan daer in de Deughden, Ondeughden, Konsten, genegentheden, hertstoghten ende andere zinnelijckheden, met kennis leert uyt-drucken;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the work of Cesare Ripa is concerned, written by him in Italian and later translated to German by D.P. Pers, it may truly be called a distinguished Book: It is very useful, (as is pointed out on the Title page) to all Amateurs of the Sciences, as well as to Rhetoricians, Poets, Painters, Sculptors, Draughtsmen, and other imaginative minds; Serving to depict all sorts of clever ideainn-beeld s and inventions by means of Symbols: like he learns to knowledgably express the Virtues, Vices, Arts, inclinations, passions and other sensory things;

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Clio De Historyschrijfster [...]wijs ons aen, wat de voornaemste deelen in een Historie zijn. En gy, die de ziele van dedwaelstar Mars zijt, lees ons de lichaemlijke beweegingen, en de teekenen van de lydingen der ziele voor; en deel ons, om yder ding zijn behoorlijke grootsheit, door byvoegselen en zinnebeelden, te geeven, de drift van uwen geest meede!

[BLANC J, 2006, p. 165] Indiquez-nous quelles sont les principales parties d'une histoire. Et vous qui êtes l'âme de la planète Mars, rappelez-nous quels sont les mouvements du corps et les signes des passions de l'âme. Et afin que nous donnions à chaque chose la grandeur qui lui convient par le moyen des [n.d.r: ajouts] et de symboles, partagez avec nous le souffle de votre esprit.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

{Viervoetige dieren noodig in schilderyen.} De viervoetige gedierten zijn zoo noodsaakelijk in schilderyen, datmen die niet ontbeeren en kan.
De landschappen begeerense, veele geschiedenissen zijn zonder die onvolmaakt ’t Menschelijk gebruik vereist de tamme, en zommige van haar versellen de mensch doorgaans, en men schildert zoodanige tot vervullinge van een stuk, daar in menschen zamen zijn.
Ook zijn de sinnebeelden ten allen tijden zoo noodsaakelijk bevonden tot menschelijke leerzaamheid, ten grooten deele van dieren genomen; […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Four-footed animals necessary in paintings} Four-footed animals are so necessary in paintings that they cannot be left out here. Landscapes need them, and many history paintings are incomplete without them. For use by humans, tame ones are required, and people keep some of these as regular companions—such animals are painted to complete a piece depicting people together. Emblems, which have always been considered very important in pedagogy, are also taken in large part from animals.

Conceptual field(s)

Quotation

[…] want ieder beeld moet geen meêr hertstogten dan zyn eigen uitdrukken; {Hoedanigheid in de zinnebeelden vereisselyk.} maar wanneer zy tot byvoegzel of zieraad gebruykt worden, moeten zy haar werking doen of helpen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 178-179:] […] car chaque figure ne doit exprimer la passion qu’elle représente, en concourant toujours à l’expression générale; & pour cela il faut qu’elle soit placée à l’endroit convenable.

term translated by /
term translated by SINN-BILD

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions

Quotation

De Antieke Schilderkonst is onbepaald, dat 's te zeggen, zy kan en vermag alles te verbeelden, niets uytgezondert; oude Historien, zo heilige als waereldsche; Fabulen; geeltelyke en morale Zinnebeelden: in welke drie dingen, al wat 'er is geweest, en wezen zal, begreepen is, het voorleedene, tegenwoordige, en toekomende; en zulks niet alleen, maar op een heerlyke wyze die nooit verandert, maar altyd dezelve blyft. De Moderne, in tegendeel, is niet vry; zynde daar en boven noch heel streng bepaald, en van zeer gering, vermogen: want zy vermag, noch kan, niet meer als het tegenwoordige verbeelden, en dat noch op een wys die nimmer stand houd, maar gestadig veranderd en vervreemd word. Het voorleedene en toekomenden is buiten haar vermogen, als mede de Historien, Fabulen, en Zinnebeelden, zo Poeetische, Filosofische, als Morale

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 286:] Le genre noble ou [NDR : la peinture] antique n’est point circonscrit dans des bornes limitées; mais peut tout embrasser: l’histoire ancienne, tant sacrée que profane, la fable, ainsi que l’allégorie spirituelle & morale sont de son ressort; de sorte qu’il comprend le présent, le passé & l’avenir, qu’il doit rendre d’une manière fixe & invariable. Le genre moderne ou familier n’est pas libre dans son choix & se trouve d’ailleurs renfermé dans des limites fort bornés, puisqu’il ne peut servir qu’à représenter les choses actuelles, & cela même encore d’une manière incertaine & sujette à des variations continuelles. Le passé & l’avenir ne sont point en sa puissance, non plus que l’histoire, la fable & l’allégorie, tant poétique que philosophique & morale.

term translated by EMBLEM
term translated by SINN-BILD

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix