ZINNELIJKHEID (n. f.)

DETHLEFS, Hans Joachim, « CAPRICE / BIZARRERIE », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 102-107.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Om een Reflexie, met voordeel en welstand te plaatzen, is zo gemakkelyk niet, als veele zich wel inbeelden. Het is niet genoeg dat het Beeld, daar door helder en aangenaam word, daar moeten Beweeg-reedenen van zyn. ’t Is wel waar dat men het genoegzaam gewaar werd, wanneer wy ’t Leeven voor ons hebben, maar men loopt te los over die dingen heen, ziende dezelve gemeenlyk zonder opmerkinge, als of de Reflexien geen Hoofdzaak, in het Teikenen naar ’t Leeven was? Doch indien daar wat meerder agt op gegeeven wierd, zo zou men met ér tyd, door de ervarentheid, zoo een grondige kennis daar van verkrygen, dat ‘er onmogelyk zulke groote misslagen meêer voor den dach zoude komen, als ‘er tot nu toe in de waereld geslopen zyn. Sommige hebben over al Reflektien gemaakt, of het wezen kon of niet. Anderen wederom, hebben het zo veel gemeid als ’t hun mogelyk was. D’een zoekt zijn Beelden met helderheid, en d’ander met bruin goed te maken: niet om dat het zo hoord; maar om dat het met haar zinnelijkheid over een komt. Waarom ik vastelyk geloof, dat ér weinig in de Kollegien met ander inzigt Teikenen, als om Beelden te vergaaren; dat’s te zeggen om de Praktyk, en niet om de Theorie.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To place a reflection with benefit and harmony, is not as easy as many might imagine. It is not enough that the figure becomes bright and pleasant because of it, there should be reasons for it. It is true that one easily becomes aware, when the life is in front of us, but these things are easily dismissed, as it is generally noticed without observation, as if the reflections are not an important thing in the drawing after the life. Yet if one would pay a bit more attention to it, one would obtain such a profound knowledge of it with time, through experience, that such great mistakes could impossible occur again, as have crept into the world until now. Some have made reflections everywhere, whether it was possible or not. Others have avoided them as much as possible. One attempts to correct his figures with clarity, the other with shadow: not because it is how it should be; but because it coincides with their whims. Which is why I firmly believe that few [ndr: artists who are] are drawing in the Colleges, [ndr: for something else] but to gather figures; that is to say for the practice, not for the theory.

term translated by KAPRICE

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Met de woorden geaffecteerd en gecarrigeerd verstaan wy een soort van zinnelykheid en verkiezing daar veele Konstenaars mede ingenomen zyn, by voorbeeld, wanneer zy de oogleden hunner beelden al te zwaar vertoonen, het welk een oud en slaaperig wezen veroorzaakt […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 541:] By Affectation and exaggerating, I mean, a Kind of Fondness in Artists for a particular Manner [ndr: and choice] ; as, to make the Eye-lids of their Figures too large, which causes a heavy look […]

term translated by FONDNESS
term translated by REINLICHKEIT

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités