TAFEREEL (n. n.)

GEMÄLDE (deu.) · PICTURE (eng.) · QUADRO (ita.) · SCÈNE (fra.) · TABLE (eng.) · TABLEAU (fra.) · TABULA (lat.) · TAFEL (deu.) · WERK (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
TABLEAU (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ORDONNANCE (eng.) · PAINTING (eng.) · PICTURE (eng.) · TABLE (eng.) · TAFEL (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
5 quotations

Quotation

Soo en konnen doch sommige [ndr: schilders] niet al te wel verduwen, datmen haar bestipte regelen wil voorschrijven, om alle uyterlijcke en inwendige deelen, tot de veranderlijcke voorvallen der menschelijke actien en doeningen, ja tot d’uytdrukking der Passien en Zieltogten selfs te leeren uytvoeren; Op datse alsoo niet slegts geschilderde, maar ook sprekende, bewegende, werckende, en denckende beelden in haar Tafereelen souden vertoonen: en voornamelijck konnen eenige van kleyn gesigte niet wel lijden datmen haar dit uyt d’Anatomie oeffening by wijse van ontleed kunde voorstellen wild.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such some [ndr: painters] cannot cope too well that they want to prescribe precise rules to them, to learn to execute all the external and internal parts, in relation to the changing events of human actions and undertakings, yes to the expression of the passions and emotions even; In order for them to not only show painted, but also speaking, moving, working and thinking figures in their Paintings: and especially some of little vision cannot comprehend that one would want to present this from the Anatomy in the sense of the knowledge of dissection.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Het is met zo een tafereel, gelyk met een vertooning op een Theater, daar alles vertoond word of het waarlyk gebeurden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 146:] Il en est d’un tableau comme d’une pièce de théâtre, où tout est représenté de la même manière que si l’événement avoit réellement lieu.

term translated by PICTURE
term translated by TAFEL

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Het is volkomentlyk bekend, dat een Tafereel een vertooning is van iets dat geschied, 't zy door de Pen of Penseel […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.211:] On sait qu’un tableau est [NDR : une mise en scène] la description ou la représentation [NDR : par la plume ou le pinceau ] qui a eu lieu, ou d’un objet qui existe […]

term translated by ORDONNANCE
term translated by TAFEL

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Drie zaaken worden in een bekwaam Tafereelschryver vereischt: namentlyk, een naauwkeurige kennis van de Geschiedenissen, nevens die van der zelver beste Schryvers: ten tweeden, een goede ondervindinge of kennisse der Oudheid: ten derden, een aangenaame en nette Poësy [...] De bevalligheid der Poësy word vereischt, {Hoe verre de Dichtkonst daar in te pas komt.} om dat zy is in een geschilderd Tafereel de harmonie of welvoegelykheid der koleuren: maar als alle die schoone hoedaanigheden wel waargenomen zyn, kan het noch geen volmaakt Tafereel te voorschyn brengen, indien 'er de Schilderkonst niet by gevoegd is, zonder dewelke het onmogelyk een goed Tafereel kan weezen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 212:] Un peintre d’histoire, pour parvenir à la perfection, doit d’abord avoir une connaissance bien approfondie des meilleurs historiens & poëtes, ainsi que de l’antiquité. Il faut de plus qu’il soit doué d’un esprit poétique […]NDR : la grâce de] L’esprit poétique est nécessaire pour mettre de l’harmonie dans le coloris du tableau. Cependant ces qualités ne suffisent pas pour produire un bon ouvrage, si l’invention & la composition ne concourent pas à en former un bon ensemble […]

term translated by ORDONNANCE
term translated by PAINTING
term translated by TAFEL

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Ik stel dan vierderley, te weeten Historische, Poëtische, Moraale en Hieroglifische.{Hoeveelerley hoedanigheden in een Tafereel vereischt worden}  [...] In het Historiaal moet de Dichter of Schilder zich t'eenemaal de waarheid onderwerpen, zonder iets by of af te doen. {Wat in de Hiostrische werd vereischt.} Zyne vercie-ring, schoon hy zich van de Poëzy bedient moet echter zodanig bepaald weezen, dat'er niets en zy of het strekt tot duidelyker verklaaringe der zaak, zonder dezelve in het minste te veranderen met eenige onwaarschynlykheid […]De Poëtische Tafereelen zyn de Historische voor zo verre ongelyk, dat, in plaats van waare geschiedenissen te verbeelden, niet als verdichtselen vertoond werden; vermengende Goden en Menschen onder malkandere, […]De Moraale Tafereelen zyn waare geschiedenissen of voorvallen, alleen tot stichtinge of leerzaame voorbeelden voorgesteld […]De Hieroglifische Tafereelen zyn geheel van een anderen aart en hoedanigheid als de drie voorgaande; komende daar niet mede overeen dan in het oogmerk door het welk men den mensch tot deugd zoekt aan te maanen, en derwaarts te stieren; stellende de belooninge der deugd, en de straffe van het kwaad, voor. Deze zyn zo wel Christelyk als Heidensch: Christelyk, zyn zy op de ziel werkende; en Heidensch, op het ligchaam.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 213-216:] Je dis donc qu’il y a quatre espèces de tableau; savoir, les tableaux d’histoire, les tableaux poétiques, dont le sujets sont tirés de la fable, les tableaux de morale ou de genre familier, & les tableaux allégoriques ou hiéroglyphiques. […] Dans les sujets d’histoire, le [NDR : poète ou]peintre doit se borner absolument à la vérité, sans y rien ajouter ou sans en rien omettre qui puisse les rendre invraisemblables […] Les tableaux purement poétiques diffèrent de ceux d’histoire, en ce qu’ils n’offrent absolument que des fictions, en mêlant ensemble les hommes & les dieux […] Les tableaux de morale ou de genre familier, sont des sujets d’histoire ou des événemens qui peuvent avoir lieu, & qui font propres à donner des exemples de vertu, & à inspirer de l’aversion pour le vice […] Les tableaux allégoriques sont d’une toute autre nature & qualité que les trois espèces précédentes, avec lesquelles ils n’ont aucun rapport que par l’intention générale de porter les hommes à la vertu, en représentant les récompenses des bonnes actions, & les punitions des vices. Ces sujets tiennent autant à la morale des payens qu’aux principes du christianisme. Ils dépendent de la religion chrétienne par leurs effets sur l’ame; & ils ont rapport au paganisme.

term translated by ORDONNANCE
term translated by TABLE
term translated by TAFEL

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture