CONTERFEITER (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Voorwaar de Menschkunde is tot de Schilderkonst soo algemeen noodsakelijk datse selfs van de Konterfeyters en Landschap Schilders behoorde wel verstaan te zijn. Want dewijl veele soo versot sijn, op een kleen gedeelte datse van de konst verkosen hebben om daar in een meester te zijn, soo gebeurd het datse al de rest der schilderkonst laten varen; en verzeylen metter tijt soo ver datse naulijx een stuk van een lijf, of een schouder, arm of hand meer aan den hals van een Konterfeytsel weten vast te maken; of elders een beeldeken by te ordineeren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Truly the Anatomy is so commonly necessary to the Art of Painting that she should also be understood well by Portraitists and Landscape Painters. Because although many are doted on a small part that they have chosen from the art to be a master in it, as such it happens that they neglect the rest of the art of painting; and stray so far that at some point they barely know how to attach a part of a body, or a shoulder, arm or hand to the neck of a Portrait; or else to compose add a small figure in the composition.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

Om dit voor te komen, raad ik een Conterfeiter, dat hy voor al eerst de tronie wel doe gelyken, en die schildere tot dat den eigenaar te vrede zynde, hy met het overige na zynen zin, genoegen en oordeel zonder schroom moge omspringen, en daar door eere en lof behaalen; vermits het leven zelf, in zodanig een gewaad gekleed, niet meerder kan veranderen.
Noch acht ik het wel der moeite waard, dat een Schilder, zo veel hem mogelyk is, den aart en manieren der geenen, die zich willen laaten schilderen, als mede waar zy hun meeste vermaak en vergenoeging in scheppen, zoeke te kennen en te ontdekken      [...] Die geenen, welke hun discours dusdanig niet weeten te maatigen, zullen daarom veel langer over een tronie bezig zyn eer zy de gelykenis daar in konnen brengen: ja de menschen zullen drie à vier maal zitten, en ieder reis met een byzonder wezen: en al kwamen zy tien maal, noch geloof ik, dat hy daar wat aan te doen zou vinden.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, vol. 2, p. 139:] Je conseille donc au peintre [ndr. dans le portrait] de commencer par faire bien ressembler la tête, de manière qu’on ne puisse s’y méprendre, & d’en agit après avec les draperies & les accessoires comme il le jugera le plus convenable pour faire honneur à son talent ; car la nature ne peut plus alors changer, sous quel costume qu’on la représente. Il faut aussi que le peintre tâche de connoître, autant qu’il est possible, le caractère & le tempérament de la personne qu’il doit mettre sur la toile. [….] Les artistes qui ne possèdent pas ce talent, auront beaucoup plus de peine à parvenir à la ressemblance, qu’il leur sera même souvent impossible d’attraper jamais.

term translated by /
term translated by CONTREFAIT-MALER

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → portrait