HISTORIESCHILDER (n. m.)

HISTORICAL PAINTER (eng.) · HISTORIENMALER (deu.) · HISTORY PAINTER (eng.) · PEINTRE EN HISTOIRE (fra.) · PICTOR (lat.) · PICTOR HISTORIARUM (lat.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PEINTRE EN HISTOIRE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
HISTORIENMALER (deu.) · HISTORY PAINTER (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Het is aanmerkerswaard, dat in deze Landen, de Teekenkonst teegenwoordig zo weinig betragt word, ja zo gering en onnoodig geoordeeld, als of het maar tydquistinge was, en niet te pyne waard, om eenige moeiten, of studie aan te hangen. Daar ik in teegendeel wel anders heb moeten blokken, om wat te leeren; niet alleen in myn Jonkheid? maar tot het laatste der daagen dat my dit ongeval overgekoomen is, heb ik de weekelyke Kollegien waargenoomen, en Akadeemie Beelden naar ’t Leeven geteekent, behalven noch andere gewoontes dien ik had, van naar de Antyken, Basreleeves, en van gekleede Leeman te teekenen, gelyk dezelve Modellen of teekeningen, onder de Liefhebbers berustende, kunnen uitwijzen. En noch heb ik niet genoeg naar myn zin geweeten, om de naam van Historie-schilder te draagen. Maar wat hoef ik een Voorbeeld van myn zelver op te haalen, bleikt het niet genoeg aan de werken der oude Beroemde meesters, dat zy al haar vleit en zorg aangewend hebben, om in de Teekenkonst uit te munten, als Raphael, Michel Angelo, Karats, en meer anderen; niet alleen in ’t Menschbeeld, maar alles; zo wel Landschap, Architektuur, Konterfytzels, Bloemen, Beesjes, en wat er meer vereyst om Universeel of algemeen te zyn?

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is noteworthy, that in these countries the Art of Drawing is so seldom attempted, yes judged to be so worthless and unnecessary, as if it were a waste of time, and not worth the trouble, to dedicate any effort or study to. Although I have had to work very hard, to learn something. Not only in my youth, but until the last day before this accident happened to me, I have followed the weekly classes and drawn academy figures after the life, besides the other habits that I had, of drawing after the Antique, bas-reliefs, and the dressed manikin, as these models or drawings that are in the possession of the amateurs, may show. And still I did not know enough, for my liking, to carry the name of history painter. But why would it be necessary to provide my own example, as if it does not show enough in the works of the old famous masters, that they have applied all their diligence and care to excel in the Art of Drawing, such as Raphael, Michelangelo, Carracci and many others; not only for the human figure, but everything; for landscape, architecture, portraits, flowers, animals and what else is necessary to be universal or general?

term translated by HISTORIENMALER

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire

Quotation

Een schrandere Historieschilder, zo hy zich universeel zoekt te maaken, moet noodzaakelyk de Bouwkunde en Beeldhouwery verstaan: want indien hy een van deze ontbeert, zal hy zich veeltydts, in eenige dingen van die natuur, verleegen vinden. […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p. 182:] Cependant, il est essentiel pour un peintre d’histoire qui veut être universel, soit versé dans la sculpture & dans l’architecture ; car sans cela il se trouvera souvent embarrassé quand il aura à représenter quelque objet relatif à ces deux arts […]

term translated by HISTORY PAINTER
term translated by HISTORIENMALER

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire