ANATOMIE (n. f.)

ANATOMIA (lat.) · ANATOMIE (fra.) · ANATOMIE (deu.) · ANATOMY (eng.) · ZERGLIEDERUNGSKUNST (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ANATOMIE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ANATOMIE (deu.) · ANATOMY (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

5 sources
6 quotations

Quotation

Een goede wetenschap hier van te hebben, gheeft ons dit voordeel, dat wy de muskelen te recht leeren kennen, waer sy beginnen, en waer sy eyndigen; hoe sy haer bewegen, ende in 't beroeren haer veranderen; hoe sy in-wicken, en waer sy wederom uyt-puylen, hoe een lichaem om een schoon proportie te hebben, dient verdeelt te wesen; sy wijst ons 'tonderscheyt tusschen Mans ende Vrouwen beelden, het verschillende de proportie van Kinderen, en volwassene. […] Leert sy ons, hoe in de ghestalte van een Mensche, altijdt een rechte perpendiculaer of loot-linie uyt te vinden is: oock een ghelijck-beenighe, en ghelijck-zijdighe dry-hoeck, een rechte vierkant, met een volkomen ronte, ende veel nutticheden meer. […] Niet te min […], wijs ick u tot de Anatomie van Meester Heynderick, en Meester Cornelis van Haerlem, welcke u gevilde pleyster-beelden, by gebreck van andere, na-gelaten hebben, waer door ghy eeniger mate tot kennisse van naecte komen sult, het gene ons ten hoochsten dienstich is, in welcke P.F. de Grebber, wel ervaren, en boven vele andere seer uytsteeckende is, door de menichfuldighe ondersoeckinge, en wonder naeuwe waerneminge, dien hy hier in gebruyct heeft, lettende op alle hoedanigheden, die hy in alle gestalte seer scherp waer neemt, hoe de selve door de beweginge veranderen, waer door hy met veel arbeydts toe geraect is; ende eenighe van sijn voornaemste jaren mede door gebracht, daer hy lichtelick door 't Anatomiseren toe geraect soude hebben, en die tijdt tot andere saecken gebruyckt hebben tot dienst van de Konst.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] Une bonne science de ce sujet [l’anatomie, ndr.], nous donne l’avantage de bien connaître les muscles – où ils commencent et où ils terminent, comment ils se meuvent et comment, en se mouvant, ils changent leur apparence ; où ils s’enfoncent et où ils jaillissent, comment un corps devrait être divisé pour avoir de bonnes proportions. Cela peut nous apprendre à distinguer les figures masculines et féminines ainsi qu’à différencier les proportions des enfants de celles des adultes. […][L’anatomie] nous enseigne comment une perpendiculaire droite ou une ligne de plomb peut être découverte dans le corps d’un homme, et de même un triangle isocèle ou équilatéral, un quadrilatère régulier et un cercle parfait, et bien d’autres utilités. […] En l’absence de ceci [ndr. un lieu de dissection], […] je vous renvoie aux anatomies de Maître Hendrick [ndr. Goltzius] et de Maître Cornelis van Haarlem, qui vous ont laissé des moulages d’écorchés en plâtre, faute d’autres choses qui vous permettraient d’obtenir quelques connaissances du nu, qui nous sont des plus utiles. De même P. F. de Grebber, qui est fort expérimenté et surpasse bien d’autres, de par les nombreuses études et observations étonnantes et merveilleuses qu’il à fait en cette matière, notant toutes les qualités, chaque fois finement observées dans toutes ses figures, comment elles évoluent par le mouvement, ce à quoi il est parvenu grâce à un abondant travail et après avoir consacré un grand nombre de ses meilleures années à l’anatomie, dévouant son temps à cette chose plutôt qu’à d’autres affaires, ceci au service de l’art.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Ten vierden moet een Schilder oock seer wel de Anatomie, ofte de uyt en inwendige gestalte, ende verdeelinge van ’s Menschen beeldt verstaen: {Oock in de Menschkunde of Anatomie ervaren weten.} Hy moet daer van weten de juyste proportioneele Natuer-maet, en ontledinge van yder deel ten opsicht van ’t geheel, gewicht en tegen-gewicht in ’t bewegen. Veranderlijckheydt van alle soo natuerlijke als gemaeckte Actien, gelijck daer zijn gaende, staende, sprekende, wijsende, loopende, springende, werpende, torssende, treckende, staende, buckende ende andere ontelbare doeningen meer. Hoe die bewegingh door de Musculen of Spieren {Musculen.} worden uytgevoert, en hoe die van gedaente en bysonder gebruyck zijn, waerse in dese of gene Actie het meeste gewelt doen, ende sich sien laten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Fourthly a Painter should also understand the Anatomy very well, or the external and internal posture and distribution of the Human figure: {Should also be experienced in the Anatomy.} From this he should know the right proportional size in Nature, and the analysis of every part in regard to the whole, the weight and counter-weight in its movement. The variability of all natural and composed Actions, as for example going, standing, speaking, pointing, walking, jumping, throwing, carrying, pulling, standing, bowing and countless other actions. How this movement is carried out by the Muscles {Muscles.}, and how these are in appearance and specific use, where they put the most effort in one or another Action, and show themselves.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Soo en konnen doch sommige [ndr: schilders] niet al te wel verduwen, datmen haar bestipte regelen wil voorschrijven, om alle uyterlijcke en inwendige deelen, tot de veranderlijcke voorvallen der menschelijke actien en doeningen, ja tot d’uytdrukking der Passien en Zieltogten selfs te leeren uytvoeren; Op datse alsoo niet slegts geschilderde, maar ook sprekende, bewegende, werckende, en denckende beelden in haar Tafereelen souden vertoonen: en voornamelijck konnen eenige van kleyn gesigte niet wel lijden datmen haar dit uyt d’Anatomie oeffening by wijse van ontleed kunde voorstellen wild.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such some [ndr: painters] cannot cope too well that they want to prescribe precise rules to them, to learn to execute all the external and internal parts, in relation to the changing events of human actions and undertakings, yes to the expression of the passions and emotions even; In order for them to not only show painted, but also speaking, moving, working and thinking figures in their Paintings: and especially some of little vision cannot comprehend that one would want to present this from the Anatomy in the sense of the knowledge of dissection.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

En dewijl dan uyt al ’t geseyde genoegsaam openbaar is, dat de Schoonheyd der Lichamen moet gesogt werden, in de wel gemaaktheyd der Deelen, en proportionele onderschikking tot het geheel; {Proportie en schikking, de voorname oorsaak van Schoonheyd.} Soo volgd van selfs dat d’ondersoeking van de Proportie, soo in ’t algemeen geheel, als in ’t bysonder van de Leden, een voornaam deel der Mensch-kunde is: Sulx dat den Schilder die sich daar in wil volmaken, benoodigt is, sijn hulp in veel en verscheyde dingen te soeken; Onder welk, de beschouwing van het Leven, de Schilde-konstige Anatomie, de Proportie-maat. De Schoone toegestemde Voorbeelden, en de gesonde Reden, de voornaamste zijn; In welk ook alle fraye Meesters, met goeden uytslagh haar hulp gesogt hebben. {Waar die moet gesogt werden.} Want de beschouwingh van ’t Natuurlijk Leven, kan den Schilder de Schoonheyd door verbeeldenskragt in alle voorval, doen voor oogen komen. D’Ontleding sal hem het maaksel en dienst van alle Beenen, Muskelen, Deelen en Ledematen aanwijsen. De Proportie-maat sal hem de goede Leden-stemmingh des geheelen Lichaams wijs maken. De Schoone Voorbeelden, sullen hem in sijn verstandt ondersteunen, en als een Toetsteen aanwijsen, waar in hy dwaald. En de gesonde Reden sal hem als een trouw Meester onderwijsen,[…]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And while it is sufficiently clear from that what has been said so far, that the Beauty of the Bodies has to be searched for in the good creation of the Limbs and the proportional order to the whole; {Proportion and order, the main cause of Beauty.} It automatically follows that the investigation of the Proportion, both in the whole and especially of the Limbs, is an important part of the Anatomy: So much so that the Painter who wants to perfect himself in it, needs to find assistance in many and different things; Amongst which, the observation of Life, the painterly Anatomy, the mesure of Proportion, the Beautiful accepted Examples and the healthy Reason are the principal; the good Masters have also found their assistance there with great results. {Where it should be found.} Because the observation of the Natural Life, allows the Painter to bring the Beauty to mind on any occasion by means of the power of imagination. Dissection will illustrate the structure and function of all the Bones, Muscles, Parts and Limbs to him. The mesure of Proportion will teach him the good balance between Limbs of the whole body. The Beautiful Examples will support him in his mind and as a reference will point out where he is mistaken. And the healthy Reason will instruct him like a loyal Master, […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Maar als ik daar na zogt, zo bevond ik de oorzaak te zyn, de sobere kennis dien ik van de voornoemde schoonheid der Antiken had: derhalven dezelve vlytig onderzoekende, waar in die meest geleegen was, zo zag ik het Leeven, met een heel ander Oog als te vooren: en wierd doe magtig, al Teekenende naar het Naakt Modél, hier en daar, eenige verbeetering aan te doen, zonder myn gedagten eenigzints daar aan te hangen, zo te zeggen ongevoelig. Het alderbeste dan myns oordeels, om met voordeel op de Akadeemien te studeeren, is wanneer het Model taamelyk goed, en wel Geproportioneerd zy; zich t’eenemaal daar aan te verbinden, zonder het minste by te doen, of af te laaten; inzonderheid de geenen, die de schoone Bevalligheid van ’t Antik, niet volkoomen bekend is: zich ondertusschen oeffenende naar Playster, Fraaje Printen en Teekeningen, om het zelve te verkrygen, en alzo (zonder veel hoofdbreekens) te gewennen, haar Modéllen te verhelpen; zoekende hier en daar, de Deelen die u Modéllen gelyk zyn, dezelve daar na Korrigeerende: Gelyk een Borst, Dye, Arm, Handen en Voeten. Het welk doende, zo zult gy zeekerlyk de regte Kennisse daar van bekoomen, en het Antik, van ’t Modern kunnen onderscheiden, en uw Modéllen, niet teegenstaande in eenige Deelen gebrekkelyk, gelyk ik gezegt heb beschouwen, niet als het is; maar zo als ’t behoord te weezen, en al Teekenende ongevoelig verhelpen. En op des te beeter te vorderen, in deeze Oeffening naar ’t Leeven, en de naaste weg in te slaan; zo neemt u toevlugt tot de Anathomie:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But when I searched for it, I found the sober knowledge that I had about the aforementioned beauty of the ancients to be the reason: therefore investigating eagerly wherein it lay most, I say the life with a very different eye than before: and then became able, while drawing after the nude model, to make some improvements here and there, without putting too much thought in it, insensitive so to say. The very best, to my opinion, to study with benefit at the Academies, is when the model is rather good and well-proportioned; to commit to it at once, without adding the least, or leave out; especially those who are not perfectly familiar with the beautiful grace of the Antique: meanwhile practicing themselves after plaster casts, beautiful prints and drawings, to obtain it, and thus (without much effort) get used to improve their models; searching here and there, the parts that resemble to your models, correcting it accordingly: Such as a breast, thigh, arm, hands and feet. By doing this, you will certainly obtain the right knowledge of it, and be able to distinguish the antique from the modern, and observe your models, notwithstanding they are faulty in some parts, in the manner that I said, not how it is; but how it is supposed to be, and improving it unaffectedly. And to advance even better, in this practice after the life and continue; you rely on the anatomy [ndr: the study of the anatomy]:

term translated by ANATOMIE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Om nu den leergierige Konstenaar, een goed begrip van de schoone verdeeling der Leedemaaten te vertoonen, zal ik hier de maat stellen, zo als wy dezelve uit het geraamte van een dooden opgenomen hebbe, wanneer ik voor de Heer Professor Bidlo, alle de teekeningen in zijn vermaard Anatomie-boek, na het leeven, teekende, volgens zijn opstel.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.76:] Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux,d’après la mésure que j’en ai faite sur un squélette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d’après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l’anatomie.

term translated by ANATOMY
term translated by ANATOMIE

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps