MENSKUNDE (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

Indien daar eenige beminnelijke wetenschap waar, in welk een verstandig en geleerd Schilder op ’t minste mogt onkundig bevonden werden, ten magh hem op ’t nauwste genomen, aan geen gedeelte van de Menschkunde hapere: want behalven het onwaardeerlijk nut van dat al de voornaamste wetenschappen uyt de selve ontfangen, soo leyd’t ‘er opsigt van de algemeene Schilderkonst, een volstrekte noodwett, die sonder eenige bewimpeling of verschooning, all Teykenaars, Schilders, Beeldhouwers, Giet oeffennaars, en die verstandelijk van der selver Konstwerken willen spreken; {Menschkunde is den Schilders ten uyterste nut.} ten uitersten verpligt, grondige kennis te hebben, van de ware Schoonheyd der Mensch Beelden: en hoedanig de maatredige Proportie moet geschikt zijn tot de bediening der Ledematen; op dat die in en onder de beweging, welk tot de doening der Actien; en tot de zienelijke uitdrukking der Passien ver-eyst werd, wel bestuurd mogte werden. Gelijk ook de kennis van de uitwendige gestalte en koppeling der Beenderen […] Invoegen wy onbeschroomd durven seggen, dat een Konstenaar die sich hier in t’eenemaal onkundig en verlegen vind, niet de minste grondvest kan hebben, waar op hy sich selven voor een groot meester in de Schilderkonst kan uitgeve; gelijck hy ook geen bequaamheyd sal konnen hebben, om van de stelling of ware schoonheyd der Beelden, verstandelijk te redeneeren.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Wanneer wy nasporen willen, op wat grond en om wat reden de Schilderkonst en Beeldvorming, eertijts onder de Grieken en Romeynen, van de geheele wijsheyd soo hoog is verheven geworden wy sullen waarlijk bevinden dat het alleen de wetenschap der Menschkunde geweest is; welke d’Antijke Schilders en Bootseerders seer nauwkeurig aan ’t bestuur van hun pinçeel en beytel hadden vereenight:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] When we want to retrace, on what ground and for wat reason the Art of Painting and Sculpting has once been elevated so highly from wisdom amongst the Greek and Romans, we should truly find that it was only the knowledge of Anatomy, which the antique painters and sculptors had carefully connected to the handling of their brush and chisel:

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes