VAN HAARLEM, Cornelis Cornelisz ( 1562-1638 )

ISNI:0000000083428635 Getty:500020887
Peintre néerlandais

Quotation

Een goede wetenschap hier van te hebben, gheeft ons dit voordeel, dat wy de muskelen te recht leeren kennen, waer sy beginnen, en waer sy eyndigen; hoe sy haer bewegen, ende in 't beroeren haer veranderen; hoe sy in-wicken, en waer sy wederom uyt-puylen, hoe een lichaem om een schoon proportie te hebben, dient verdeelt te wesen; sy wijst ons 'tonderscheyt tusschen Mans ende Vrouwen beelden, het verschillende de proportie van Kinderen, en volwassene. […] Leert sy ons, hoe in de ghestalte van een Mensche, altijdt een rechte perpendiculaer of loot-linie uyt te vinden is: oock een ghelijck-beenighe, en ghelijck-zijdighe dry-hoeck, een rechte vierkant, met een volkomen ronte, ende veel nutticheden meer. […] Niet te min […], wijs ick u tot de Anatomie van Meester Heynderick, en Meester Cornelis van Haerlem, welcke u gevilde pleyster-beelden, by gebreck van andere, na-gelaten hebben, waer door ghy eeniger mate tot kennisse van naecte komen sult, het gene ons ten hoochsten dienstich is, in welcke P.F. de Grebber, wel ervaren, en boven vele andere seer uytsteeckende is, door de menichfuldighe ondersoeckinge, en wonder naeuwe waerneminge, dien hy hier in gebruyct heeft, lettende op alle hoedanigheden, die hy in alle gestalte seer scherp waer neemt, hoe de selve door de beweginge veranderen, waer door hy met veel arbeydts toe geraect is; ende eenighe van sijn voornaemste jaren mede door gebracht, daer hy lichtelick door 't Anatomiseren toe geraect soude hebben, en die tijdt tot andere saecken gebruyckt hebben tot dienst van de Konst.

Quotation

Een goede wetenschap hier van te hebben, gheeft ons dit voordeel, dat wy de muskelen te recht leeren kennen, waer sy beginnen, en waer sy eyndigen; hoe sy haer bewegen, ende in 't beroeren haer veranderen; hoe sy in-wicken, en waer sy wederom uyt-puylen, hoe een lichaem om een schoon proportie te hebben, dient verdeelt te wesen; sy wijst ons 'tonderscheyt tusschen Mans ende Vrouwen beelden, het verschillende de proportie van Kinderen, en volwassene. […] Leert sy ons, hoe in de ghestalte van een Mensche, altijdt een rechte perpendiculaer of loot-linie uyt te vinden is: oock een ghelijck-beenighe, en ghelijck-zijdighe dry-hoeck, een rechte vierkant, met een volkomen ronte, ende veel nutticheden meer. […] Niet te min […], wijs ick u tot de Anatomie van Meester Heynderick, en Meester Cornelis van Haerlem, welcke u gevilde pleyster-beelden, by gebreck van andere, na-gelaten hebben, waer door ghy eeniger mate tot kennisse van naecte komen sult, het gene ons ten hoochsten dienstich is, in welcke P.F. de Grebber, wel ervaren, en boven vele andere seer uytsteeckende is, door de menichfuldighe ondersoeckinge, en wonder naeuwe waerneminge, dien hy hier in gebruyct heeft, lettende op alle hoedanigheden, die hy in alle gestalte seer scherp waer neemt, hoe de selve door de beweginge veranderen, waer door hy met veel arbeydts toe geraect is; ende eenighe van sijn voornaemste jaren mede door gebracht, daer hy lichtelick door 't Anatomiseren toe geraect soude hebben, en die tijdt tot andere saecken gebruyckt hebben tot dienst van de Konst.