AFBEELDEN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Beneffens dese voornoemde Imitatie der naturelicker lichaemen door welcke de Konstenaers aengeleyd worden om allerley sienelicke dingen nae 't leven uyt te drucken, so staet ons alhier noch een andere soorte van Imitatie aen te mercken, door welcke den Konstenaer sich verstoutet oock soodaenighe dinghen af te beelden die van 's menschen ghesicht verde sijn afgescheyden. Ende al hoewel de voornaemste kracht van dese imitatie in de fantasije bestaet, soo is het nochtans dat wy d'eerste beginselen deser imaginatie onsen ooghen moeten danck weten; want d'inwendighe verbeeldinghen die in onse ghedachten spelen, konnen daer in noyt ghefatsoenert worden 't en sy dat wy eerst de ghedaente der dinghen ergens in 't rouwe met onse ooghen hebben aenschouwet, of ten minsten met d'een of d'ander onser vijf sinnen hebben ghevoelt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Besides this aforementioned Imitation of natural bodies by which the Artists are stimulated to express all sorts of visible things after life, we should here consider another type of Imitation, by which the Artists dares to also depict such things that are far removed from man's view. And although the principal power of this imitation exists in the fantasy, then we should still thank our eyes for the first beginnings of this imagination; as the internal representations that play in our thoughts can never be modeled there, unless we have first beheld the shape of things somewhere in coarse with our eyes, or at least have felt with one or another of our five senses.

Junius uses ‘afbeelden’ to indicate the ability of artists to depict that which cannot be seen directly, but which has to be imagined in one’s mind. The near-synonym ‘uitdrukken’, which he also uses in this extract, indicates the ability to work ‘after life’ rather than from the imagination.[MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Soo is dan dese gantsch vruchtbaere kracht onses ghemoedts, nae 't oordeel van Plato {in Sophista.}, tweederley: d’eerste soeckt maer alleen soodaenighe dinghen uyt te drucken die d'ooghe teghenwoordighlick aenschouwet; d'andere bestaet daer en boven oock die dinghen af te beelden welcker voorbeeldt maer alleen in de fantasije voor ghestelt wordt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Thus this very fruitful power of our mind is, after the judgment of Plato {…}, twofold: the first only tries to express such things that the eye beholds presently; the other also manages to depict those things whose example is only presented in the fantasy.

Junius uses ‘afbeelden’ to indicate the ability of artists to depict that which cannot be seen directly, but which has to be imagined in one’s mind. ‘Uitdrukken’ (express) indicates the ability to work after that which is seen with one’s eyes at that moment, rather than from the imagination. He connects this to Plato’s theory of the duality of the mind. [MO]

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Men placht oock in voorleden eeuwen de Schilderyen te ghebruycken, om andere de noot die een pranghde te kennen te geven. Soo dede die gene die Schipbreucke gheleden hadden, dragende de selve seer ellendichlijck afgebeelt de Steden door, daer mede den aenschouweren het noot-lot van haer mistuyrich ongeval te kennen gevende, overmits sy ondervonden hadden, dat soodanighe natuerlijcke af-konterfeytinge de welsprekentheyt verre te boven gingh, om der lieden gemoeden tot medoghentheyt te verwecken

Des siècles durant, les anciens ont utilisé la peinture pour prévenir autrui des misères accablantes. En témoigne le cas des victimes de naufrage, qui en transportaient de villes en villes une bien misérable représentation, dévoilant ainsi aux spectateurs le destin de leur malheureuse fortune, car ils avaient découvert qu’une pourtrait au vif naturel dépassait largement l’éloquence pour ce qui était de susciter la compassion dans le cœur des hommes.

af-konterfeytinge

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
CONCEPTS ESTHETIQUES → merveilleux et sublime