ONDERWIJZER (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Dien treffelijken Onderwijser wilde dat sijn discipelen haar geheel en al aan de leere van de Natuure en wetten van het Leven souden overgeven, sonder daar niet alleen niet af te wijcken, maar daar ook niet als ongehoorsame Leerkinders tegen te knorren, en te morren: want een Schilder magh hem noit laten voorstaan datter wetten of regels in de natuur of in ’t leven sijn, die in haar selven onvoegsaam, lastig of moyelijk zijn; {Een Schilder moet noit tegen de wetten van de natuyr twistreden.} zulx dat hy wenschen sou datse hem te geval anders waren danse sijn; of datse mogten toelaten, soo ’t mogelijk waar, datse door hem wat verhansseld wierden. Maar hy moet de wetten van ’t leven soo aanmerken, datse enkel en hem alleen tot voordeel van sijn konst, soo alsse zijn, gestelt zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] That outstanding Teacher wanted his pupils to completely surrender themselves to the teaching of Nature and the laws of Life, without straying from it, and also without complaining and grumble against it: because a Painter may never argue that there are laws or rules in nature or in life, that are improper, hard or difficult; {A Painters should never fight against the laws of nature.} such that he would wish that they were different than they are; or that they would allow, if it were possible, that they were pushed around by him a bit. But he should observe the laws of nature as such, that they are formed as they are, only to the advantage of his art.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage