ZEKER (adj.)

DETERMINATE (eng.) · GEWISS (deu.) · PROMPT (fra.) · SICHER (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · DETERMINATE (eng.) · GEWISS (deu.) · SICHER (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

Het staet dan voor eerst by alle verstandige onfeylbaer vast, dat die een goet Schilder wil wesen, trachten moet een seecker ende volkomen Teyckenaer te zijn: {Een Schilder moet voor al een goet Teyckenaer zijn.} Gelijck wy daer van in onse Teycken-konst verscheyden aenmerckingen, tot bewijs der nootsaecklijckheyt van die Const doen. Soo is ‘et oock ten anderen noodigh dat den Schilder de Architecture ofte Bouw-kunde versta, volgens d’Exempelen van veel fraye en vermaerde Meesers die daer in hebben uytgebloncken, als in ons derde Boeck sal aengewesen werden. {Moet d’Architecture verstaen.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all it is infallibly certain to all sensible people, that he who wants to be a good Painter, has to attempt to be a confident and perfect Draughtsman: {A Painter principally has to be a good Draughtsman.} As we offer different comments as proof of the necessity of this art in our Teycken-konst. As such is it also necessary that the Painter understands Architecture or Art of Building, following the example of many good and famous Masters who have excelled in it, as will be argued in our third Book. {Must understand Architecture.}

Goeree refers to his book on the Art of Drawing (Inleydingh tot de al-gemeene Teycken-konst…, 1668) and his book on Architecture (d’Algemeene Bouwkunde…, 1681). [MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

T: Zo is ‘t; Doch gy moet dat heel anders verstaan, het is wel waar voor ’t geene de handeling van ’t Kreon betreft; maar daar men hem [ndr: Annibale Carracci] in pryst, raakt voornamentlyk de Proportie, Ommetrek, en Muskulen: niet geaffekteert als d’eerste, maar Kloek.
S: Van wie was die andere dan?
T: Van Michel Angelo. Beziet deze nu.
S: Dat’s voorwaar een schoon en welgemaakt beeld, ik denk dat het mede van Karats is?
T: O neen; van Raphaël, Prins der Schilders.
S: Is dat Raphaël? Hoe eel, schoon en zeedig vertoont het zich?
T: Dat ’s waar. Nu hebt gy vierderly doorlugtige en korrekte Teikenaars gezien, en ieder byzonder van verkiezinge. Raphaël, in zeedig, en bevalligheid. Michel Angelo, Robust en sterk. Karats, kloek en deftig. Heemskerk, vast en zeeker.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: That’s right; Yet you should understand it in a very different way, it is true for that which concerns the handling of the crayon; but that for which he [ndr: Annibale Carracci] is praised, mainly touches upon the proportion, contour and muscles: not affectated like the first, but strong. S [ndr: painter]: By whom was the first [ndr: drawing], then? T: By Michelangelo. Look at this one now. S: That is truly a beautiful and well-made figure, I think it is also by Carracci? T: Oh no, it is by Raphael, the prince of painters. S: Is that Raphael? How noble, beautiful and virtuous it shows itself? T: That’s right. Now you have seen four illustrious and correct draughtsmen, and all the different choices. Raphael, for virtuousness and grace. Michelangelo, robust and strong. Carracci, potent and solemn. Heemskerck, steady and certain.

term translated by GEWISS

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

VOor eerst diendmen zich te oeffenen met schetzen en herschetzen op wit papier, niet om schoone plooijen te zoeken; maar om een wisse en zeekere manier (wel met de Natuur en reeden over eenkomende) te kunnen vinden: ziende alleen na een algemeen beloop der voornaamste partyen. Beginnende alsdan met het stellen van een fraaje staande Aktie, als deze nu wel geteekent, vast met de pen omgetrokken en met een zeer flaauwe schaduwe aangewezen is, zo kan men het generaal beloop der plooijen luchtig met roodaard daar over heen schetzen, […]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all one should train oneself in sketching and re-sketching on white paper, not to search for beautiful folds, but to find a sure and certain manner (coinciding well with the nature and reason): focusing only on a general course of the principal parts. At that moment beginning with the arranging of a beautiful standing action, once it is drawn well, traced firmly with the pen and accentuated with a very weak shadow, then one can lightly sketch the general course of the folds over it with red earth, […]

term translated by /

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

[…] der Konst, want deze is een Theorie of kennisse der Geest, en het andere [NDR : handeling] een Praktyk of uitvoering door de hand, hier in bestaande: dat het is een handgreep of lyding des penseels met verwen, door de hand, op een zekere en ordentelyke wyze bestierd, waar door men een ding zonder morssen, wis en vaardig kan maaken en vertoonen.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

term translated by DETERMINATE
term translated by SICHER

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche