WIS (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

VOor eerst diendmen zich te oeffenen met schetzen en herschetzen op wit papier, niet om schoone plooijen te zoeken; maar om een wisse en zeekere manier (wel met de Natuur en reeden over eenkomende) te kunnen vinden: ziende alleen na een algemeen beloop der voornaamste partyen. Beginnende alsdan met het stellen van een fraaje staande Aktie, als deze nu wel geteekent, vast met de pen omgetrokken en met een zeer flaauwe schaduwe aangewezen is, zo kan men het generaal beloop der plooijen luchtig met roodaard daar over heen schetzen, […]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all one should train oneself in sketching and re-sketching on white paper, not to search for beautiful folds, but to find a sure and certain manner (coinciding well with the nature and reason): focusing only on a general course of the principal parts. At that moment beginning with the arranging of a beautiful standing action, once it is drawn well, traced firmly with the pen and accentuated with a very weak shadow, then one can lightly sketch the general course of the folds over it with red earth, […]

term translated by GEWISS

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main