ONGRACELIJK (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Gelijk dan ook eenige Geleerde sommige vermaarde Schilders, als Raphel d’Urbin en Michel Angelo en andere hebben berispt, datse Adam met eenen Navel in hare Schilderyen vertoond hebben. Doch de Reden, die wy aangaande de Borsten en Tepels hebben by gebragt, welk soo wel aan de Mannen als aan de Vrouwen zijn gegeven, op dat het Menschelijk Geslagt malkander op ’t uyterste sou mogen gelijk zijn, kan onses agtens de Questie genoegsaam goed maken.
Het schijnd ons eenigsints toe dat den Navel, de Schoonheyd van den Buyk seer helpt vermeerderen, insonderheyd wanneer die niet te groot uyt puylende, nochte te diep puttig ingevallen is. ’t Past de Schilder-Kunst seer wel, datter een bysondere Properheyd aan den Buyk van Maagdelijke Vrouw-beelden werd waar genomen; Gelijk sulx ook by d’Antyken wel verstaan is. {Buyk geeft veel Schoonheyd aan een Vrouw-beeld.} En Jan de Bolonje heeft in het Maagdelijk Beeldeken van sijn Sabinse Roof ook getoond hoe veel Schoonheyd de wel Geproportioneerden en Eelen omtrek van den Buyk, tot een naakt Vrouw-beeld toe brengen kan. Om in de Schilder-Konst alles te volgen dat natuurlijk is, soumen den Buyk van een Moeder-Vrouw, dat is, die gebaard heeft, de Schoonheyd van een Maagdelijke Buyk niet mogen toevoegen: Doch den Schilder moet soo verstandig zijn, dat hy al wat ongracelijk in ’t Oog is, zedelijk bedekke, of willens voorby gaat: Wetende dat de Dingen die in ’t Leven selfs haar Schoonheyd verlooren hebben, hun niet al te voegsaam vande Teyken-Konst laten behandelen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Like some Scholars have scolded some famous Painters like Raphael of Urbino and Michelangelo, that they have portrayed Adam with a Navel in their Paintings. Yet we believe that the Reason, which we have offered regarding the Breasts and Nipples, which are given to both Men and Women, in order that the Human Species would resemble each other as fully as possible, can resolve the question sufficiently. It somehow seems to us that the Navel, helps to enhance the Beauty of the Stomach a lot, especially when they turn out not to big and bulging, nor to deep. It suits the Art of Painting very well, that a special Pureness is observed for the Stomach of the figures of Female Virgins; As it is well conceived by the Ancients. {The Stomach gives much Beauty to a female figure.} And Giambologna has also shown in the small Virgin Figure of his Rape of the Sabine Women how much Beauty the well-Proportioned and Noble contour of the Stomach can add to a nude Female figure. To follow all natural things in the Art of Painting, one should not give the Beauty of a Virgin Stomach to the Stomach of a Mother, who has given birth that is: Yet the Painter should be so sensible that he modestly covers up all that is ungraceful in the Eye, or ignores it consciously: Knowing that the Things which have lost their Beauty in Life itself, are not treated agreeably by the Art of Drawing;

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités