PLAFOND (n. n.)

CEILING (eng.) · CEILING-PAINTING (eng.) · DECK-STUCK (deu.) · DECK-WERCK (deu.) · PLAFOND (fra.) · PLAFOND (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · CEILING (eng.) · CEILING-PAINTING (eng.) · PLAFOND (deu.) · PLAFOND (fra.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
4 quotations

Quotation

ONder alle de verkiezingen in de Schilderkonst is 'er geen zo zwaar als die der Plafonds, of Zolderwerken, schoon veele weinig zwaarigheid daar in maaken, ja dikmaals minder als in een Stuk aan de wand, of op een schoorsteen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 449 Among all the Parts of Painting none is so difficult as that of ornamenting Cielings [ndr: or ceiling-paintings], tho’ many think it easy, even more easy than an upright Piece on a Wall or over a Chimney [...]

zolderwerk

term translated by /
term translated by PLAFOND

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Het woord Plafonds is een Fransch woord, en betekent een platte of efsene grond, bekwaam om met plank of doek bekleed te worden, ten einde daar zodanige verbeeldingen of cieraaden op te schilderen, of te boetseeren, als men goed oordeelt, meest bestaande in geschiedenissen met vliegende beelden, luchten met vogels, bloemen, en meer andere dingen: doch de regte meening van het woord Plafonds is eigentlyk in zyne zinbetekening een Zoldering, zo van zaalen, kamers, tempels of gaanderyen, ja alles wat boven het hoofd hangt, en paralel of gelyklynig met de grond is. Zodanige Zolderstukken werden Optiek genaamd, om die reden dat ze van een bepaalden afstand moeten gezien worden, waar buiten zy zich onvermydelyk misstallig vertoonen, gelyk wy hier na zullen aanwyzen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 450:] The Word (Plafond) is French, and signifies a flat or level Superficies, fit to be covered with Boards or Cloth, whereon to paint or plaister such Representations or Ornaments as we think proper, consisting mostly of Histories of flying Figures, Skies with Birds, Flowers, and many other Things : But the true Sense of the Word (Plafond) imports, A Cieling of Halls, Apartments, Temples or Galleries, even all that hangs over-head and is parallel with the Ground. Such Pieces are called Optical, because they must be viewed from an assigned Distance, without which, they unavoidably appear mis-happen, as we shall hereafter see.

zolderstuk

term translated by PLAFOND
term translated by PLAFOND

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

In de zaak zelve is aan te merken de eigenschap van een Plafonds, en waar in die met een Schildery aan de wand is verschillende. Voor eerst, in de verkortinge der voorwerpen; en ten tweden, in de koleur [...]Daar en boven dient men te weeten, wat een Konstenaar met de Optica kan uitwerken. Door middel van de zelve, of Perspectief practyk, kan men regt doen schynen dat scheef of rond is, plat en effen dat hol en rond is, ja zo het uiterlyk schynt vertoonen dat 'er niet en is; gelyk de beroemde Pater Niceron, en meer anderen klaarlyk aangeweezen hebben: waarom men zich niet behoeft te verwonderen, dat 'er zo weinige Schilders in dit deel van de Konst uitmunten, vermits de Perspectief zelden door hen zo veel verstaan word om de practyk vast te konnen hebben; daar nochtans zonder de zelve onmogelyk een goed Plafonds of Zolderstuk kan werden gemaakt.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 450:] In the Matter itself we ought to consider, the Nature of a Plafond, or Cieling-painting, and wherein it differs from a Wall-painting ; as first, in the Foreshortening of the Objects, and secondly, in the Colour […]We ought moreover to know, that by means of Optics, or practical Perspective, we can make crooked Things look strait, hollow or rising ones, flat and even, and cause them outwardly to appear what they really are not ; as the famous F. Niceron, and others, have plainly demonstrated. Wherefore, we need not wonder, that so few Painters excel in this Branch of the Art, since they are little conversant with the practical Part of Perspective, tho’ without it ‘tis impossible to execute a good Cieling piece.

zolderstuk

term translated by CEILING-PAINTING
term translated by PLAFOND

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

HEt is een ontwyffelbaare waarheid, dat het verschiet in een gemeen Tafereel dat deel des zelfs is 't geen van ons afwykt, vermindert en verflaauwt: en de horisont is een uiterste verheid die ons gezicht bepaalt. In de Plafonds, in tegendeel, is ons verschiet, en de bepaaling van ons gezicht het firmament of der sterrenhemel, waar door de voorwerpen, hoe hooger zy zyn, hoe kleender in gestalte werden en verminderen, ja uit ons gezicht verdwynen, niet alleen in de proportie en netheid, maar ook in de koleur.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 451-452:] It is obvious that the Offskip, in a common Picture, is the Part which retires or goes off from us, lessens and grows faint, and that the Horizon is an utmost Distance, limiting our sight. Contrary, in Cielings, our Offskip and Boundary of Sight is the Firmament or starry Sky ; whereby Objects, the higher they are, lessen the more, even to Insensibility, not only in their Proportions and Neatness, but also in their Colours.

term translated by CEILING
term translated by PLAFOND

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture