ZWARTE KUNST (expr.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

{zwarte kunst} Sedert heeft Prins Robbrecht Paltsgrave, of yemant anders voor hem, een manier van plaeten toegerecht, om als zonder trekken te drukken, en dit gaet aldus toe: de plaeten wel geschaeft zijnde, worden heene en weder ktuiswijs overschrabt, wel dicht over een, zoo dat de gansche plaet, alsmenze liet drukken, al geheel zwart zoude zijn; hier op sponsien sy haer voorgenomen werk, en beginnen dan, met bruineeryzers, deplaetsen, die lichtst moeten zijn, geheel te effenen, en de rest na vereisch minder; in manier als of men met gout op zwarten toets teykende, of liever met licht Kryon op zwart papier: en dezen vond wort de zwarte kunst genoemt.

[BLANC J, 2006, p. 324] Le prince Rupert de Palatinat, ou quelqu'un d'autre avant lui, a deouis fourni une manière de graver pour imprimer comme si il n'y avait pas de traits, et cela se passe ainsi. Les planches sont d'abord bien rabotées. Puis elles sont rayées en long en large en croix, de façon très serrée, si bien que la planche, lorsqu'on la fait imprimer, est totatlement noire. Ensuite, on éponge l'oeuvre qu'on a l'intention de faire, et l'on commence alors avec des brunissoirs à égaliser totalement les endroits qui doivent être plus clairs, et moins le reste, suivant ce qui est nécessaire, comme à la manière dont on dessine avec de l'or sur une pierre de touche noire, ou plutôt avec un crayon clair sur du papier noir. Et cette découverte a été appelée "manière noire".

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure

Quotation

DE gemakkelykste en vaardigste manier, is zeekerlyk de beste, niet teegenstaande dat’er veel in ’t gebruik, en door my onderzogt zyn: als het teekenen met de Pen, Penseel, Rood of Zwartkryt, doch alle van weinich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen op gegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de anderen, zo in volmaaktheid, als nuttigheid: voldoende ten eersten door zyn verheeventheid ons oog, zonder datmen eenige Grond daar om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatsnyders, die zich in de zwarte-kunst oeffenen, welke haar verlustigen met schraapen op een gegronde plaats: en ’t is niet te gelooven, hoe gemakkelyk en vaardich zy daar meede voortgaan, ’t geen zy in het Etzen of Snyden, niet zouden doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The most easy and adequate manner, is certainly the best, notwithstanding that there are many in use and investigated by me: such as the drawing with pen, brush, red or black crayon, yet all of little use for painters. But through the manner of heightening on grounded paper, and deepening with black; it surpasses all the others, both in perfection and in usefulness: firstly satisfying our eye because of the elevation, without the necessity to make any ground for it. As it is seen from Engravers, who practice the black art, which they embellish by scraping on a grounded plate: and it is unbelievable, how easy and capably they do this, which they would not do in etching or engraving.

In the German translation, this paragraph is part of the discussion between Judicio and Probus, this statement is made by Probus. It appears that the translator made a mistake here. [MO]

term translated by SCHWARZE KUNST

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure

Quotation

Deze edele Konst is boven alle andere Graveerkunde uitmuntende in vreemde lichten te verbeelden, als kaars, fakkel, lamp, brand, en diergelyke: waarom ik oordeel, dat zy den naam van Zwartekonst niet oneigentlyk voert.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 646:] La gravure en manière noire est préférable à toutes les autres pour représenter les lumières artificielles, comme celles de la lampe, d’une bougie, d’un flambeau, du feu, &c ; ce qui selon moi, lui a fait donner avec raison le nom qu’elle porte. […]

term translated by BLACK ART
term translated by SCHWARZE KUNST

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure

Quotation

[…] de voorwerpen die voornaamentlyk aan de Zwarte konst meest eigen zyn, als conterfeitsels, nacht- en kaarslichten, spook en toveryen, verschyningen, bloemen, vruchten, zilver, goud, porcelein, kristal, wapentuigen en kruiden. Wie zal die dingen met etsen of snyden zo eel en natuurlyk verbeelden konnen, als het door 't schraapen kan volvoerd worden?

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 649:] Cet art [ndr. gravure en manière noire] est fort propre à représenter le portrait, les effets de nuit & d’une lumière artificielle, les phantômes, les enchantements, les plantes, les fleurs, les fruits, les vases d’or, d’argent & de crystal, les armes, &c, qu’il est impossible de rendre aussi parfaitement par le burin ou par la pointe, que par le racloir.

term translated by BLACK ART
term translated by SCHWARZE KUNST

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure