TEGEN-REDIGH (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Daer-en-boven soo moet de eygenschap en kracht van dagh en schaduwe wel verstaen en geobserveert worden, {Oock de dagen en schaduwen.} op datmen die niet tegen-redigh van plaets, en figuer, of onnatuerlijck van Coleur en kracht kome te vertoonen, maer dat de selve na de evengelijckheyt van ’t algemeene licht, het zy Somere dagen, Sonneschijnen, Morghen ende Avont-stonden, Maneschijn, Keers-lichten ende andere voorvallen of getempertheden des Luchts, geschickt zijn:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Moreover the characteristics and power of light and shadow should be understood well and observed, {Also lights and shadows.} so one will not show these contradictorily to its place, figure or unnaturally of color and power, but that it is shaped after the uniformity of the general light, be it summer days, sunshine, morning or evening skies, moonlight, candle light and other occasions or moderations of the Air:

onnatuerlijck

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai