ETSEN (v.)

ÄTZEN (deu.) · ETCH (TO) (eng.) · GRAVER (fra.) · KUPFERSTECHEN (deu.) · RADIEREN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ÄTZEN (deu.) · ETCH (TO) (eng.) · RADIEREN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Hier toe kanmen lichtelijck, als tot een buytens-tijdige oeffeninge, en sijn eyghen selfs vermaeckingh, de handen aen het werck slaen; niet datmen dat door een langhwijligen arbeydt van in ’t Koper te snijden, (dat veel moeyten in heeft, om het Graef-yser wel te leeren handelen,) sou halen; maer door een lichte maniere, van met sterck water te Etzen of in Koper in te bijten, welcke veel korter en gemackelijcker gaet dan het snyen met de Graveer-ysers, gelijck die nu oock in Vranckrijck en in Hollandt soo gemeen, en fraey geoffent wert, datmense naeulicx van ’t Snyen onderscheyden kan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For this one can easily, as for an extra practice and one’s own entertainment, put the hands to work; not that one would obtain this through the boring work of cutting in Copper, (which costs a lot of effort, to learn to handle the burin well,) but by means of an easy way, of Etching or biting in Copper with acid water [ndr: literally: strong water], which goes much quicker and easier than the cutting with burins, as it is now commonly and nicely practiced in France and Holland, that one can hardly distinguish it from Engraving

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Weynigh Jaren geleden, heeft A. Bosse, binnen Parijs, heir van een gansch Boeck geschreven, dat oock naderhandt in ’t Hoogh-dutys en Neder-duyts is over gheset; In welck hy aenwijst de gronden te maecken, hoemen dat op de Platen sal strijcken, droogen hart ende swart maecken sal, hoemen de Teycken-naelden sal slijpen, vastsetten, ende op het Koper regeeren sal, op wat wijse het Starck-water gemaeckt ende op het Koper gegoten wordt, ende alle andere noodige handt-grepen die daer toe vereyst werden, dien hy op twee verscheyden wijsen, d’een met eenen harden d’ander met eenen weecken grondt leert: Soo dat hy alles klaerlijck tot het maecken der Druck-Parsse toe, volgens sijn eygen ondervinding, als een nuttighe Wetenschap voor de Liefhebbers der Teycken- en Schilder-Konst, daer in komt aen te wijsen. Gelijck hy selfs oock wegen het voordeel datter de Konst-Oeffeningh door kan verkrijgen, inde Voor-reden van ’t gemelde Boeck komt te seggen, dat het te wenschen waer, dat alle Schilders ende Teyckenaers sich tot dese Wetenschap van ’t Etzen begaven, op dat wy door dat middel meerder fraye Printen mochten bekomen, die wy nu missen moeten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] A few years ago, Abraham Bosse has written a whole book about this in Paris, which afterwards was also translated in High German and Low German; In which he explains to make the ground, how one should apply it to the Plates, drying will make it hard and black, how one will sharpen the drawing-style [ndr: burin], fix it and draw it on the Copper, in which way one should make the strong-water and pour it on the Copper, and all other necessary acts that are required for it, which he teaches in different ways, one with a hard and the other with a soft ground: Such that he is able to explain everything clearly in it, up to the construction of the printing press, based on his own experience, as a useful Science for Amateurs of the Art of Drawing and Painting. Like he says in the Introduction of the aforementioned book, regarding the advantage the Art Practice may gain from it, that it is desirable that all Painters and Drawings would apply themselves to this Science of Etching, so that we may have more beautiful Prints because of it, which we are now lacking.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Dewyl dan de Schilders of Tekenaars dit maar voor een tydkorting gebruiken, konnen zy niet gedoogen, dat hunne concepten van anderen geoordeeld of gecorrigeerd zouden werden. Derhalven willen zy die liever zelve met etsen uitvoeren, 't geen zy met snyden bezwaarlyk, ja onmogelyk, zouden konnen te weeg brengen […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 633:] And since Painters or Designers care not to have their Designes censured and corrected by others, they chuse rather to etch them themselves, than to set about Engraving ; an Art to be mastered without much expence of Time, in getting Knowledge how to to handle the Tool ; whereby it would become rather Labour than Diversion.

term translated by ETCH (TO)
term translated by RADIEREN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure