KLOEKHEID (n. f.)

BOLDNESS (eng.) · GESCHICKLICHKEIT (deu.) · HARDIESSE (fra.) · HERSCHAFTIGKEIT (deu.) · KLUGHEIT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GREATNESS (eng.) · KLUGHEIT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Eenige verschoonen oock dickwils hare Wercken, met te seggen datse daer niet lange aen geschildert hebben (niet tegenstaende dat sy haer daer over na hun uyterste vermogen hebben af-geslooft,) op datmen alles daer in soo naeuw niet ondersoecken, noch examineeren en soude: {Wat sommige tot verschooningh van hare wercken bybrengen.} Of gelijck seecker Schilder eens deed’, soo wanneer hy aen een verstandigh Meester een Tafereel liet sien, by welcke hy seyde, dat hebbe ick soo maer ter vlucht in een dagh of ander-half aen geveeght; meenende over sijn Kloeckheydt gepresen te worden; maer dien Baes antwoorde heel buyten den anderen sijn verwachtinge, seggende ick kan ’t oock heel wel sien datje niet veel tijdt daer toe ghebruyckt en hebt.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Others often excuse their Works, by saying that they have not painted long on them (notwithstanding that they have slaved on them with their utmost power,) so that one would not investigate everything in it too much, nor examine it: {What some may add to excuse their works.} Or, as a certain Painter once did, when he showed a Painting to a wise Master, adding, I’ve smeared that on casually in a day or a day-and-a-half; believing to be praised for his bravery; But the Boss answered completely outside the expectation of the other man, saying I can see very well that you have not put too much time into it.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Wy hebben meermaals aangemerkt dat de overtolligheid in plaats van een zaak meerder kracht en luyster te geeven, de zelve verminderd en verduysterd, dat ook de te groote ruymten en luchtige omstandigheden van geen beeter uitwerkingen zyn, men moet deze twee gevaarlykheden, als Scylla en Charibdis schuwen, ik kan dezelve niet beeter vergelyken, als by overgroote armoede en verkwistende rykdom, het zy dat de eene uit een logge, sombre en zwaarmoedige verdrietende geest spruyt, en de andere uit een vlugge en al te vruchtbare geest, of wel dat zy voor neemen deze of geene na te volgen, waar van wy dagelyks veel voorbeelden zien, als den eenen de kloekheid van Carats, den ander de schoone Coloriet van Titiaan, die de bevallige zeedigheid van Raphaël, en deze de natuurlykheid van Guido […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 70:] I have often observed, that Superfluity, instead of rendring a Thing more forcible and conspicuous, has lessened and obscured it; and that too large a Ground, thinly filled, has no better Effect; we must therefore avoid this Scylla and Charibdis as two dangerous Rocks: I can’t compare such Proceedings better than to excessive Poverty and Profuseness of Wealth, whether the one arise from an indolent, dull and melancholy Temper, or the other from a lively and too fertile an one, or that some Men are superstitious Imitators of other Men’s Works; as we see daily, in one the Greatness of Caracci; in another, the fine Colouring of Titian; in this, the graceful Simplicity of Raphael; and in that, the natural Expression of Guido.

term translated by GREATNESS
term translated by KLUGHEIT

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités