DISCIPEL (n. m.)

DISCEPOLO (ita.) · DISCIPEL (deu.) · DISCIPLE (fra.) · DISCIPLE (eng.) · PUPIL (eng.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ÉLÈVE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DISCIPEL (deu.) · PUPIL (eng.) · SCHÜLER (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
4 quotations

Quotation

REGULEN: Welcke by een goet Schilder en Teyckenaer geobserveert en achtervolght moeten werden; Tesamen ghestelt tot lust van de leergierighe Discipelen/ Door Mr. PIETER FRANSZ. DE GREBBER.

RÈGLES: Lesquelles doivent être observées et suivies par un bon Peintre et Dessinateur; Assemblées au plaisir des Disciples avides d’apprendre/ Par M. PIETER FRANSZ. DE GREBBER.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Ludovicus Davincy willende sijn Discipulen leeren hoe sy hun wegen hare Schilder-Konst by yeder een aengenaem souden maecken, niet teghenstaende sy van bysondere smaecken mochten wesen, gaf haer dese Lesse: Namentlijck dat sy in een en de selve Ordinantie, sommighe dinghen souden brengen die sterck geschaduwt, ende andere wederom die veel sachter aengetast waren, doch in sulcker voegen datmen de reden en oorsaeck van waer de stercke ende flaeuwe schaduwen voortquamen, klaerlijck kon bekennen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Leonardo da Vinci, wanting to teach his Disciples how they could make themselves accepted by everyone because of their Painting, notwithstanding they might be of a specific taste, gave them this Lesson: Namely that in one single Composition they would place things that are heavily shadowed, and others as well that were touched upon much softer, yet in such a way that one could clearly recognize the reason and origin from where the strong and weak shadows came from.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Dien treffelijken Onderwijser wilde dat sijn discipelen haar geheel en al aan de leere van de Natuure en wetten van het Leven souden overgeven, sonder daar niet alleen niet af te wijcken, maar daar ook niet als ongehoorsame Leerkinders tegen te knorren, en te morren: want een Schilder magh hem noit laten voorstaan datter wetten of regels in de natuur of in ’t leven sijn, die in haar selven onvoegsaam, lastig of moyelijk zijn; {Een Schilder moet noit tegen de wetten van de natuyr twistreden.} zulx dat hy wenschen sou datse hem te geval anders waren danse sijn; of datse mogten toelaten, soo ’t mogelijk waar, datse door hem wat verhansseld wierden. Maar hy moet de wetten van ’t leven soo aanmerken, datse enkel en hem alleen tot voordeel van sijn konst, soo alsse zijn, gestelt zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] That outstanding Teacher wanted his pupils to completely surrender themselves to the teaching of Nature and the laws of Life, without straying from it, and also without complaining and grumble against it: because a Painter may never argue that there are laws or rules in nature or in life, that are improper, hard or difficult; {A Painters should never fight against the laws of nature.} such that he would wish that they were different than they are; or that they would allow, if it were possible, that they were pushed around by him a bit. But he should observe the laws of nature as such, that they are formed as they are, only to the advantage of his art.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Dit ontstaat voornaamentlyk daar uit, dat de Meesters, wanneer zy hunne Discipelen iets te copieeren geeven op verschillende groottens, hun hier van geen onderrichting doen, maar wel uitdrukkelyk begeeren dat zy alles, zo na als 't hun doenlyk is, volgen zullen: het welk regtdraadts tegens de waarheid der Konst aanloopt.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 177-178:] Mais c’est principalement aux maîtres qu’on doit imputer cette méthode vicieuse, parce qu’en faisant faire par leurs élèves des copies d’une grandeur différente de celle des originaux, ils ne les préviennent pas des nuances qu’ils doivent observer à cet égard ; et les engagent au contraire, à copier tout avec la plus scrupuleuse exactitude, quoique cela soit absolument contraire aux règles de l’art.

term translated by PUPIL
term translated by DISCIPEL

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage