DRUKPERS (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Weynigh Jaren geleden, heeft A. Bosse, binnen Parijs, heir van een gansch Boeck geschreven, dat oock naderhandt in ’t Hoogh-dutys en Neder-duyts is over gheset; In welck hy aenwijst de gronden te maecken, hoemen dat op de Platen sal strijcken, droogen hart ende swart maecken sal, hoemen de Teycken-naelden sal slijpen, vastsetten, ende op het Koper regeeren sal, op wat wijse het Starck-water gemaeckt ende op het Koper gegoten wordt, ende alle andere noodige handt-grepen die daer toe vereyst werden, dien hy op twee verscheyden wijsen, d’een met eenen harden d’ander met eenen weecken grondt leert: Soo dat hy alles klaerlijck tot het maecken der Druck-Parsse toe, volgens sijn eygen ondervinding, als een nuttighe Wetenschap voor de Liefhebbers der Teycken- en Schilder-Konst, daer in komt aen te wijsen. Gelijck hy selfs oock wegen het voordeel datter de Konst-Oeffeningh door kan verkrijgen, inde Voor-reden van ’t gemelde Boeck komt te seggen, dat het te wenschen waer, dat alle Schilders ende Teyckenaers sich tot dese Wetenschap van ’t Etzen begaven, op dat wy door dat middel meerder fraye Printen mochten bekomen, die wy nu missen moeten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] A few years ago, Abraham Bosse has written a whole book about this in Paris, which afterwards was also translated in High German and Low German; In which he explains to make the ground, how one should apply it to the Plates, drying will make it hard and black, how one will sharpen the drawing-style [ndr: burin], fix it and draw it on the Copper, in which way one should make the strong-water and pour it on the Copper, and all other necessary acts that are required for it, which he teaches in different ways, one with a hard and the other with a soft ground: Such that he is able to explain everything clearly in it, up to the construction of the printing press, based on his own experience, as a useful Science for Amateurs of the Art of Drawing and Painting. Like he says in the Introduction of the aforementioned book, regarding the advantage the Art Practice may gain from it, that it is desirable that all Painters and Drawings would apply themselves to this Science of Etching, so that we may have more beautiful Prints because of it, which we are now lacking.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils