FLATERINGH (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Soo zijnder noch verscheyden andere voorvallen, daer inden Schilder hem voorsichtigh moet draghen, wil hy inde gunste der Menschen komen. {Gemeene opmerckingen om sich bemint te maken.} In ’t gemeen willende Menschen altijt schoonder zijn dan sy inder daet ben; ghemerckt elck sich selven geerne behaeght: Hierom moet den Schilder in het Conterfeyten een betamelijke flateringh, die meer natuerlijck dan op-ghepronckt is, sich aenwennen; de Postueren wel in een goeden stant verkiesen, schoon en sonder onaenghename schaduwen inde Tronyen wesentlijck doen gelijcken: want indien yemandt schoonheydt heeft, hy siet het geerne in sijn Schilderye.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such there are many other cases, in which the Painter should behave himself carefully, if he wants to regain people’s favor. {General remarks to make oneself loved.} In general People always want to be more beautiful than they really are; as everyone likes to please oneself: Therefore in Portraying, the Painter should acquire the habit of flattering fittingly, in a way that is more natural than ostentatious; choosing the posture well in a good pose, beautiful and without unpleasant shadows in the Face, making it truly resemble: because if someone has beauty, he would be glad to see it in his Painting.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai