OVERTOLLIGHEID (n. f.)

ABONDANCE (fra.) · ABUNDANCE (eng.) · SUPERFLUITY (eng.) · ÜBERFLÜSSIGKEIT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · SUPERFLUITY (eng.) · ÜBERFLÜSSIGKEIT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Korton heeft zich niet binnende paalen van Matigheid gehouden, maar zonder onderscheid, de ruimten der ploojen ingevoerd; want de rokken of eerste onderkleêren (hebbende meer vryheid, en by gevolg haar eerste hoedanigheid, het zelve niet zo onderworpen zynde als de geslooten deelen) kunnen onmogelyk vol plojen wezen. Echter gebeurd het veeltyds dat eenige konstenaars, (van wat studie het ook mogen zyn,) wanneer zy in een ander iets zien dat hen behaagt, niet alleen het zelve zullen zoeken naar te bootsen; maar gemeenlyk tot buytenspoorigheid en overtolligheid vervallen: By voorbeeld, een naakt Schilder die de kloekheid van Karats wil opvolgen, zal meest, al zyn beelden ’t zy die oud of jong zyn, als een Herkules verbeelden, hakkende hier en daar stukken uit als of ’t een rotssteen was.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Pietro da Cortona did not stay within the limits of moderation, but filled the spaces of folds without distinction; because the skirt or first undergarments (having more freedom and thus their first appearance, not as suppressed as the closed parts) can impossibly be full of folds. However it happens often that some artists, (of whichever study they may be) when they see something in another that pleases them, will not only attempt to imitate it; but commonly fall into excessiveness and redundancy: For example, a painter of the nude who wants to follow the prowess of Carracci, will often depict all his figures whether old or young as a Hercules, cutting out pieces here and there as if it were a rock.

In the German translation, this term is captured within the description 'ohn bedächtiglich'. [MO]

buitensporigheid
matigheid

term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

Quotation

Wy hebben meermaals aangemerkt dat de overtolligheid in plaats van een zaak meerder kracht en luyster te geeven, de zelve verminderd en verduysterd, dat ook de te groote ruymten en luchtige omstandigheden van geen beeter uitwerkingen zyn, men moet deze twee gevaarlykheden, als Scylla en Charibdis schuwen, ik kan dezelve niet beeter vergelyken, als by overgroote armoede en verkwistende rykdom, het zy dat de eene uit een logge, sombre en zwaarmoedige verdrietende geest spruyt, en de andere uit een vlugge en al te vruchtbare geest, of wel dat zy voor neemen deze of geene na te volgen, waar van wy dagelyks veel voorbeelden zien, als den eenen de kloekheid van Carats, den ander de schoone Coloriet van Titiaan, die de bevallige zeedigheid van Raphaël, en deze de natuurlykheid van Guido […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 70:] I have often observed, that Superfluity, instead of rendring a Thing more forcible and conspicuous, has lessened and obscured it; and that too large a Ground, thinly filled, has no better Effect; we must therefore avoid this Scylla and Charibdis as two dangerous Rocks: I can’t compare such Proceedings better than to excessive Poverty and Profuseness of Wealth, whether the one arise from an indolent, dull and melancholy Temper, or the other from a lively and too fertile an one, or that some Men are superstitious Imitators of other Men’s Works; as we see daily, in one the Greatness of Caracci; in another, the fine Colouring of Titian; in this, the graceful Simplicity of Raphael; and in that, the natural Expression of Guido.

term translated by SUPERFLUITY
term translated by ÜBERFLÜSSIGKEIT

Conceptual field(s)

Quotation

Evenwel is het met de reflexien gelyk als met alle dingen: overtolligheid veroorzaakt gemeenlyk walging […]Men geeve dan vooral wel acht, dat 'er geene reflexien verbeeld werden welke niet met hunne oorzaak waarom verzeld zyn, als mede dat men duidelyk konne zien hoe verre of naby de eene van de andere gelegen zy; op dat men te recht konne oordeelen wat kracht of zwakheid zy ontsangen, of geeven […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 412:] […] L’excès [ndr. de reflet] est nuisible & déplaît, il y a des peintres qui les emploient à tout hasard, sans savoir si la nature de le chose les exige ou non […]Il faut donc avoir soin de ne point employer les reflets sans en marquer en même temps la cause, & sans qu’on puisse distinguer clairement à quelle distance ils se trouvent l’un de l’autre ; afin qu’on puisse connoître quel degré de force ils communiquent ou reçoivent […]

term translated by SUPERFLUITY
term translated by ÜBERFLÜSSIGKEIT

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière