DISTANTIE (n. f.)

DISTANCE (eng.) · DISTANCE (fra.) · DISTANCIA (lat.) · DISTANZ (deu.) · DISTANZ-PUNKT (deu.) · REMOTENESS (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DISTANCE (eng.) · DISTANZ (deu.) · DISTANZ-PUNKT (deu.) · LIGNE DE DISTANCE (fra.) · REMOTENESS (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
5 quotations

Quotation

Men neem nu in acht dat die dwarsse, welke door het stuk loopt, Horizont genaamt word; en het Oogje, het oogpunt. [ndr: reference to illustration] De Linien, die uit dezelve voortkoomen, al waaren ‘er noch zo veel, zijn Oogstralen. De Dwarsstreep, die daar onder regt door loopt, is de Bazis of Grondlinie. De twee streepjes aan weerzyden den Horizont, noemtmen Distantie. Aldus geeven wy elk hune eigen benaamingen. Deze moetmen geduurig nazien; om dezelve van buiten te kennen, en zo het gebeurt, dat ‘er een dwarsse linie tusschen de Bazis en den Horisont is, dan zegtmen Paralel aan den Horizont, doch zo dezelve heel laag is, dan noemt men die Paralel aan de Bazis.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One observes that this transversal [ndr: line] that runs through the piece, is called Horizon; and the little eye, the point of view. The lines that come from it, even if there are many, are eye beams. The transversal line, which runs straight through it, is the basic or ground line. The two lines on either side of the Horizon, is called distance. As such we give each their proper name. One should review these at length; to learn them inside out, and if it happens that there is a transversal line between the Basis and the Horizon, one calls it parallel to the horizon, but if it is very low, one calls it parallel to the Basis.

term translated by DISTANZ-PUNKT
term translated by LIGNE DE DISTANCE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Nademaal de Teekenkonst, gelijk ik aangeweezen heb, het fondament zy, waar op de Schilderkonst vast steund; zo is ’t desgelyks onweederspreekelijk, dat de Perspektief de grondregel is van de Teekenkonst, buiten de welke niemand, onmoogelyk een vast Teekenaar kan worden, […] De Teekenaars, kunnen zonder kennisse der zelve, onmoogelyk tot de Schilderkonst geraakten, al konden zy noch zo deftig teekenen: Vermits het Oog-punt, Plaanum, en Distantie, alleen de wegwijzers zyn. Een zeeker Schrijver zegt, dat de Schilderkonst en Perspektief, een zelve zaak zy; om dat’er geen Schildery zonder Perspektief is. Het geene wel ten deelen, maar niet geheel waar gemaakt zou konnen werden: Nademaal de Voorwerpen die niet zonder Schaaduwe kunnen zyn, daarom niet een en ’t zelfde als de Schaaduwe is. Maar dit is een vaste stellinge die op reeden steund, dat een Schilder de Perspektief in geen zyner werken voorby kan gaan; hy kan geen streep trekken, ja niet eenen streek met de Penseel haalen, of het moet met de zelve over een koomen. Zy steld de maat der dingen, en doet de Kouleuren voortkomen of wegwijken, in plaats van ’t Schildery dat het ook is. Waarom een Konstenaar de grondreegulen der Perspektief voor al moet kennen. [...] De grootste Meesters in Italien, zyn zodaanig van gevoelen, dat men onmoogelyk een ordentelijke gedachten opstellen, of voortbrengen kan, daar al de Konst-reegulen in gebruikkelyk, niet uit de grond opgehaald werden. Nochtans zegt men dat Raphaël zelfs, in eenige Teekeningen, de Perspektief versloft heeft, schoon hy dezelve wel verstond. Michel Angelo in tegendeel, heeft niets daar van geweeten, waar over hy meenigmaal van d’een en d’ander berispt geworden is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] While the Art of Drawing, as I have shown, is the foundation on which the Art of Painting firmly leans; it is likewise undeniable that the perspective is the principal rule of the Art of Drawing, without which nobody can ever become a steady draughtsman, […] Without knowledge of it, draughtsmen can impossibly reach the Art of Painting, no matter how nicely they could draw: As the point of view, planum [ndr: surface] and distance are the only signposts. A certain author says, that the Art of Painting and the perspective are one and the same; as there is no painting without perspective. Which can be found to partially, but not entirely, true: Although objects cannot be without a shadow, they are not the same as the shadow. But it is a strong argument which is built on reason, that a painter cannot by-pass perspective in any of his works; he cannot draw a line, yes not even draw one stroke with his brush, or it has to agree with it. She sets the measure of things and makes the colours come forth or recline, wherever it is in the painting. Which is why an artist should foremost know the principal rules of perspective. […] The greatest masters in Italy are of the opinion that one can impossibly compose or bring forth an orderly thought, if all the art rules that are used in it are not coming from the basis. Nonetheless they say that even Raphael has neglected the perspective in some drawings, although he understood it. Michelangelo on the other hand, knew nothing about it, for which he was frequently reproached by some or another.

term translated by DISTANZ

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Verders is zeer noodig op te merken, dat, gelyk de voorwerpen in een groote distantie verkleenen, desgelyks na maate der zelve de koleuren moeten verminderen, en allengs graauwer werden. De natuur leert ons het zelve. Doch ik heb bevonden, dat men zelfs eene der hoofdkoleuren in ’t verschiet mag plaatsen, zonder dat die voor dringen zal, wanneer men ze met gelyke koleuren, uit des zelfs natuur oorsprongkelyk getrokken, verzeld;

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 334-335:] Il reste à observer que comme les objets diminuent à une certaine distance, il faut de même que les couleurs locales en deviennent plus vagues & d’un ton plus grisâtre, à raison de leur éloignement, ainsi que la nature nous l’enseigne ; ce qu’il faut attribuer à l’air ambiant qui se trouve entre notre œil & les objets. […]

term translated by DISTANCE
term translated by DISTANZ

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Daar is geene zoo geweldige koleur, die niet kan gemaatigd en bepaald werden na haare distantie of afstand. Dat in dit voorbeeld de koleuren aldus na hunne rang geschikt zyn, de geweldige voor, en de minder krachtige na derzelver aart verder en verder; dat is om duidelyk aan te wyzen, en klaarlyk te doen begrypen, waar toe ieder koleur bekwaam zy, het zy om met geweld door te dringen, of met zwakheid te wyken.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 360-361:] Il n’y a point de couleur, quelque vigoureuse qu’elle soit, qu’on ne puisse affoiblir, & faire tenir à la distance qu’on voudra lui donner, par le moyen du champ contre lequel on la placera. Si nous avons donc mis, dans cet exemple, les couleurs leurs suivant leur rang ; c’est-à-dire, les plus fières sur le premier plan, en faisant fuir plus ou moins les autres suivant leur degré de force, ce n’a été qu’afin de faire mieux connoître la qualité de chaque couleur, soit pour se détacher ou pour fuir.

afstand

term translated by DISTANCE
term translated by DISTANZ

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Dat het azuur-blaauw der lucht geen koleur is, kan men klaarlyk bemerken aan de voorwerpen op het vlakke veld, wanneer ze van de wolken noch de zon niet bescheenen zyn, dat ze niet in 't minste daar van gekoloreerd konnen werden; uit oorzaak dat de blaauwheid der lucht niet anders is als een ver afgelegene distantie of hoogte, waar uit dezelve voortkomt: zynde by gevolg niet machtig om deze koleur aan de voorwerpen mede te deelen, als daar toe geen ligchaam hebbende, gelyk het eene voorwerp tegen het ander doet.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 392:] Il est facile de se convaincre que l’azur du ciel n’est pas une couleur véritable, en considérant les objets exposés en pleine campagne, lorsqu’ils ne sont pas éclaires par le soleil, soit directement ou au travers des nuages, & qu’ils n’en sont par conséquent pas colorés. Car cette teinte bleuâtre ne doit être attribuée qu’à l’interposition des corpuscules qui se trouvent entre les objets & l’œil, qui ne peuvent pas communiquer leur couleur par reflet aux objets, ainsi qu’un corps le fait à l’autre.

term translated by REMOTENESS
term translated by DISTANZ

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective