CRAIG, William Marshall ( v. 1765-v. 1834 )

ISNI:0000000084569552 Getty:500008385