HAYDOCKE, Richard ( v. 1570-v. 1640 )

ISNI:0000000052477557 Getty:500006520